Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 72-НС
Ямбол, 19.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на Коалиция „БСП за България“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.1 от ИК от Стоянка Иванова Маджарова – упълномощен представител на Корнелия Петрова Нинова, в качеството й на представляващ Коалиция „БСП за България“ заведено под № 2 от 18.03.2021г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което е обективирано искане за регистрация на 29(двадесет и девет) застъпника.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски установи, че е подадено  Заявление по образец № 40-НС на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен носител и по един брой на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверено копие на пълномощното  и 29 броя  декларации – Приложение №42-НС на всяко от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване" АД  на списъка с подадените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрацията.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №2087–НС/17.02.2021г.на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

РЕШИ:

 

 1. Регистрира  29(двадесет и девет) застъпници на  кандидатската листа на  Коалиция „БСП за България“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година, както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Христина Иванова Стойчева

2

Мария Демирева Иванова

3

Христо Петров Стоянов

4

Недялка Атанасова Димитрова

5

Тонка Кирова Ташева

6

Димитрина Георгиева Караджова

7

Яна Ангелова Гинева

8

Таня Йовчева Иванова

9

Велика Иванова Михнева

10

Мария Мирчева Шопова

11

Станислав Иванов Арабаджиев

12

Таня Стоянова Атанасова

13

Георги Стоянов Гитов

14

Донка Василева Недева

15

Станимир Христов Христов

16

Тодор Костадинов Дамянов

17

Радостина Илиева Мишева

18

Стоянка Димитрова Заврънкова

19

Веселина Колева Димова

20

Станка Атанасова Кирилова

21

Руска Иванова Стоянова

22

Цоньо Георгиев Мартинов

23

Желязка Атанасова Стоянова

24

Елена Атанасова Хаджиева

25

Стоянка Георгиева Пенчева

26

Катерина Стоянова Димитрова

27

Ганка Георгиева Маркова

28

Джена Ангелова Янева

29

Димитрина Николова Христова

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.
 2. Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за избори за Народно събрание на 04.04 2021 г.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 19.03.2021 в 18:01 часа

Календар

Решения

 • № 229-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

 • № 228-НС / 04.04.2021

  относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 227-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения