Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 140-НС
Ямбол, 30.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година.

Постъпили са заявления на основание чл. 118, ал.1 от ИК от  Милен Стоянов Ангелов – упълномощен представител на Бойко Методиев Борисов представляващ Коалиция „ГЕРБ-СДС“ заведено вх.№ 8 от 30.03.2021г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което се иска регистрация на 20 (двадесет) застъпници.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски установи, че е подадено  Заявление по образец № 40-НС на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен носител и по един брой на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверено копие на пълномощното  и  20 броя  декларации – Приложение №42-НС на всяко от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване" АД  на списъка с подадените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрация на 20 петдесет и двама застъпници.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №2087–НС/17.02.2021г.на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

РЕШИ:

 

 1. Регистрира  20 (двадесет) застъпници на  кандидатската листа на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година, както следва:
 2. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Стоян Неделчев Стоянов

2

Иван Стоянов Стоянов

3

Николай Славчев Маринов

4

Симеонка Георгиева Георгиева

5

Янна Колева Колева

6

Златка Стоянова Калева

7

Стоян Иванов Стоянов

8

Димитрина Христова Георгиева

9

Петя Димитрова Стоянова

10

Валентина Кънчева Милчева

11

Илияна Николаева Неделчева

12

Драгомир Радев Господинов

13

Руси  Дечков Недялков

14

Иван Димитров Вичев

15

Янка Колева Върбанова

16

Иван Стоянов Георгиев

17

Димитрина Георгиева Михалева

18

Румяна Донева Донева

19

Маргарита Петрова Георгиева

20

Йорданка Димова Калчева

      3. Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за избори за Народно събрание на 04.04 2021 г.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 30.03.2021 в 18:50 часа

Календар

Решения

 • № 229-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

 • № 228-НС / 04.04.2021

  относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 227-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения