Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 117-НС
Ямбол, 28.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година.

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.1 от ИК от  Стоян Йорданов Стоянов – упълномощен представител на Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, в качеството им на представляващи Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ заведено вх.№ 4 от 28.03.2021г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което се иска регистрация на 55(петдесет и пет) застъпници.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски установи, че е подадено  Заявление по образец № 40-НС на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен носител и по един брой на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверено копие на пълномощното  и  55 броя  декларации – Приложение №42-НС на всяко от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване" АД  на списъка с подадените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрация на 55 петдесет и пет застъпници.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №2087–НС/17.02.2021г.на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 

РЕШИ:

 

 1. Регистрира  55 (петдесет и пет) застъпници на  кандидатската листа на  Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Боряна Маринова Иванова

2

Ташо Йорданов Гочев

3

Йордан Ташев Гочев

4

Димчо Георгиев Ангелов

5

Минко Иванов Иванов

6

Стела Андонова Михалева

7

Петьо Господинов Михалев

8

Неделчо Тенев Неделчев

9

Ивелин Илков Иванов

10

Марийка Петрова Кунева

11

Митко Николаев Митков

12

Весела Ангелова Джондрова

13

Трендафил Николов Манолов

14

Здравко Стефанов Александров

15

Стефан Здравков Александров

16

Недялка Стоянова Иванова

17

Иван Ралчев Иванов

18

Христо Димитров Йорданов

19

Дженко Димитров Йорданов

20

Динка Куртева Иванова

21

Жана Иванова Йорданова

22

Димитър Тодоров Янков

23

Васил Николов Иванов

24

Иван Николов Иванов

25

Николай Динев Николов

26

Галя Господинова Василева

27

Румен Георгиев Минчев

28

Димитър Иванов Иванов

29

Мария Димова Ножарова

30

Георги Георгиев Влахов

31

Елица Мартинова Колева

32

Валентин Илиев Илиев

33

Таня Илиева Илиева

34

Стефан Нейчев Дженков

35

Деян Нейчев Дженков

36

Десислава Илиева Илиева

37

Ана Илиева Илиева

38

Женя Димитрова Домусчиева

39

Мария Николова Домусчиева

40

Иванка Дунева Куртева

41

Ташко Иванов Ташев

42

Нейчо Дженков Нейчев

43

Иван Йорданов Иванов

44

Димитър Дженков Йорданов

45

Минка Герганова Александрова

46

Атанас Марианов Желязков

47

Петър Ангелов Панайотов

48

Тодора Костадинова Додулакова

49

Стоянка Кирова Михова

50

Николай Георгиев Пехливанов

51

Христо Костов Йонков

52

Сийка Христова Гинева-Ставрева

53

Живко Кирчев Иванов

54

Женя Димитрова Демирева

55

Илия Вълчев Илиев

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.
 2. Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за избори за Народно събрание на 04.04 2021 г.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 28.03.2021 в 15:52 часа

Календар

Решения

 • № 229-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпник на Коалиция „ ГЕРБ -СДС „ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

 • № 228-НС / 04.04.2021

  относно: Промени в състави на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 • № 227-НС / 04.04.2021

  относно: Заличаване на застъпници на Коалиция Демократична България-Обединение, КП „Обединени патриоти“ и ПП ГЕРБ и промени в състави на СИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 година

всички решения