16.03.2023

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ И ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

РИК Ямбол напомня, че до 18.03.2023 г. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес.

 

 Заявлението може да изтеглите и от тук

 

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока до 18.03.2023 г., може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това до 27.03.2023 г. и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.

РИК Ямбол напомня, че до 18.03.2023 изтича срокът за :

-подаване за заявление за гласуване по настоящ адрес;

-подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на ЦИК и на РИК, както и наблюдатели, регистрирани в ЦИК.

За Целта кметовете на общини следва да организират дежурство до 17,00 ч. на 18.03.2023 г., като това обстоятелство бъде доведено до знанието на заинтересованите лица, за да могат желаещите да подадат съответното заявление.

16.03.2023

ПРЕДПЕЧАТЕН ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2-РИ АПРИЛ 2023Г

ОБРАЗЕЦЪТ НА БЮЛЕТИНАТА МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ :

Образец на бюлетина

14.03.2023

ПРИСЪСТВЕНИ И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В 31-ВИ ИЗБОРЕН РАЙОН ЯМБОЛСКИ

Районна избирателна комисия Ямбол

 

РЕШЕНИЕ
  48-НС
Ямбол,
14.03.2023 г.

ОТНОСНО: Обучения на членовете на Секционните избирателни комисии в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 02 април 2023г., Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски приема  необходимостта от извършване на обучения на членовете на секционните избирателни комисии в изборния район, относно прилагане на нормите на Изборния кодекс и правилата на Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс.

На основание чл. 72, ал.1, т.1 и т.29 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски

 

Р Е Ш И:

 

1.Определя график за присъствени обучения на членовете на секционните избирателни комисии, провеждани от РИК Ямбол по общини, както следва :

27.03.2023 г.  от 18,00 ч. - Община Ямбол, от 01 до 50 СИК - в голямата зала на Община Ямбол;

28.03.2023 г.  от 09,30 ч. - Община Тунджа - в сградата на НТС гр. Ямбол;

28.03.2023 г.  от 13,00 ч. - Община Елхово - в сградата на читалището на гр. Елхово;

28.03.2023 г.  от 14,30 ч. - Община Болярово - в сградата на читалището на гр. Болярово;

29.03.2023 г.  от 13,00 ч. - Община Стралджа - в сградата на читалището на гр. Стралджа;

29.03.2023 г. от 18,00 ч. - Община Ямбол, от 51 до 102 СИК - в голямата зала на Община Ямбол;

 

2.Определя за обучители Димитър Събев Събев и Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова - членове на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, които да провеждат присъствените обучения на членовете на секционните избирателни комисии.

При невъзможност на определен обучител да присъства и осъществи обучението по уважителни причини, същият може да бъде заместен от друг член на РИК Ямбол, определен от комисията или от председателя й.

3.Утвърждава график за онлайн обучения за машинно гласуване на членовете на секционните избирателни комисии , провеждани от „СИЕЛА НОРМА“ АД,  както следва :

 

Онлайн обучения конкретно за Тридесет и първи изборен район Ямболски:

 

 • Събота - 25.03.2023 г., от 16:00 ч.
 • Неделя - 26.03.2023 г., от 11:00 ч.
 • Вторник - 28.03.2023 г., от 18:00 ч.

 

Онлайн обучения на СИК за машинно гласуване за цялата страна, ще се провеждат и във всеки от дните в периода 20.Март.-29.Март.2023 г. от 18:00 ч. и от 19:00 ч. В дните 25.Март. (събота) и 26.Март. (неделя) ще бъдат проведени и допълнителни обучения в часовете 10:00 ч., 11:00 ч., 16:00 ч., 17:00 ч.

Онлайн обученията на СИК ще бъдат дистанционни, в реално време, през платформа Microsoft Teams.

Продължителността на едно дистанционно обучение е около 45 мин., като в този диапазон се предвиждат 10 мин. за дискусия.

 

РИК ЯМБОЛ ПОЯСНЯВА,ЧЕ ОБУЧЕНИЯТА НА СИК СА ПРИСЪСТВЕНИ И ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ  ОТ РИК ЯМБОЛ НА СЪОТВЕТНИТЕ МЕСТА И ДАТИ,СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИЯ С РЕШЕНИЕТО ГРАФИК.

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯТА ЩЕ БЪДАТ ЕДИНСТВЕНО ЗА МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ И ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ "СИЕЛА НОРМА" АД ДИСТАНЦИОННО!

14.03.2023

Заседание на РИК Ямбол на 14.03.2023г от 17:00ч

10.03.2023

Онлайн обучения на СИК за машинно гласуване , провеждани от "Сиела Норма"АД

Обученията на СИК ще бъдат дистанционни, в реално време, през платформа Microsoft Teams, което означава, че членовете ще могат да задават въпроси по време на обучението.

Обучения за Тридесет и първи изборен район – Ямбол:

 • Събота 25.03.2023 г., 16:00 ч.
 • Неделя 26.03.2023 г., 11:00 ч.
 • Вторник 28.03.2023 г., 18:00 ч.

Обучения на СИК ще се провеждат и във всеки от дните в периода 20.Март.-29.Март.2023 г. от 18:00 ч. и от 19:00 ч. В дните 25.Март. (събота) и 26.Март. (неделя) ще бъдат проведени и допълнителни обучения в часовете 10:00 ч., 11:00 ч., 16:00 ч., 17:00 ч.

Продължителността на едно дистанционно обучение е около 45 мин., като в този диапазон се предвиждат 10 мин. за дискусия.

Линкове към обученията ще бъдат предоставени след 13.03.2023 г.

09.03.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК ЯМБОЛ НА 09.03.2023Г ОТ 12:00Ч

07.03.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК ЯМБОЛ НА 07.03.2023Г ОТ 17:00Ч

02.03.2023

ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

1. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес. Крайният срок за подаване на това заявление е 18.03.2023 г. включително (не по-късно от 14 дни преди изборния ден).

Заявлението за гласуване с подвижна избирателна кутия може да изтеглите от следния линк: https://egov.bg/wps/wcm/connect/3374372f-e200-4543-a741-14bf5116bcaa/910002ZVLNv01.pdf?MOD=AJPERES&CVID=opVd1eJ

2. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление до 18.03.2023 г. включително, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. Крайният срок за подаване на това заявление е 27.03.2023 г. включително (не по-късно от 5 дни преди изборния ден).

01.03.2023

Заседание на РИК Ямбол на 01.03.2023г от 12:00ч

28.02.2023

Заседание на РИК Ямбол на 28.02.2023г от 17:00ч

28.02.2023

Справка за номер и адрес на избирателна секция

Всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на избирателната си секция на интернет страницата на ГД „ГРАО“ по следните начини:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Йетел и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Безплатен за цялата страна телефон  0800 1 4726 ("0800 1 GRAO").

28.02.2023

Гласуване по настоящ адрес

 

Районна избирателна комисия Ямбол уведомява избирателите, че до 18.03.2023 г. (включително) избирател, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес и съответно да гласува по настоящия си адрес.

Искането се отправя по един от следните два алтернативни начина:

- писмено до кмета на общината, района кметството или до кметския наместник и съдържа ЕГН на избирателя, вида и номера на документ за самоличност и подпис;

- чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция "ГРАО" в МРРБ - https://regna.grao.bg/

27.02.2023

Заседание на РИК Ямбол на 27.02.2023г от 17:00ч

23.02.2023

Заседание на РИК Ямбол на 23.02.2023г от 17:00ч

17.02.2023

Заседание на РИК Ямбол на 17.02.2023г от 17:00ч

17.02.2023

Говорители на РИК-Ямбол

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски

 

Р Е Ш И:

 

Избира за говорители на Комисията Мариана Гърдева-Виденова и Биляна Кавалджиева-Димитрова.

Определя функциите на говорителя, както следва:

1.Дава информация и прави изявления пред средствата за масово осведомяване от името на РИК Ямбол във връзка с изборния процес и дейността на Комисията, при произвеждане изборите за народни представители на 02.04.2023г. и при необходимост  оповестява нейните решения.

2.Комуникацията със средствата за информация, се осъществява при спазване на приети от РИК правила за работа с медиите.

17.02.2023

Правила за работа на РИК-Ямбол с медиите

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски

 

Р Е Ш И:

 

Приема правила за работа на РИК-Ямбол с медиите, както следва:

 1. Целта на настоящите правила е информиране на обществеността и регламентиране на връзките на РИК Ямбол със средствата за масово осведомяване.
 2. Комуникацията с медиите се осъществява от председателя и от говорителите на РИК Ямбол.
 3. Пълната информация относно работата на РИК Ямбол е публично достъпна на официалната интернет страница на комисията, включително излъчване в реално време на заседанията съгласно чл.71 от ИК.
 4. Интервюта – участието на председателя или на говорителите на  РИК Ямбол, се извършва след предварително уговорени място, дата и час за провеждането му. За отговори, изискващи конкретика, въпросите трябва да бъдат предварително представени най-малко два часа преди уговореното време на интервюто в писмен вид или на електронната поща.
 5. При осъществяване на комуникация на РИК Ямбол със средствата за информация е необходимо да се съблюдават принципите за точност и юридическа издържаност, защита на личните данни и равнопоставеност на представителите на различните медии, както и съответните здравни мерки
13.02.2023

Заседание на РИК Ямбол на 13.02.2023г от 17:00ч.

13.02.2023

Срок за регистрация на инициативни комитети и на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

РИК-Ямбол уведомява партиите, коалициите и създадените инициативните комитети:

 1. Инициативните комитети се регистрират в РИК, като представят  заявление за регистрация (Приложение № 53-НС от изборните книжа), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от  17.00 ч. на 20.02.2023 г. (40 дни преди изборния ден).
 2. Подаването на документи за регистрация на кандидатските листи за народни представители на партиите, коалициите и инициативните комитети в РИК-Ямбол започва на 17.02.2023 г. и се извършва всеки календарен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч., като крайният срок за подаване на документи е 17.00 ч. на 28.02.2023 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).
 3. Приемането на документите в РИК, се извършва всеки календарен ден от 9:00ч. до 17:00 ч.
 4. Районната избирателна комисия извършва проверка при приемане на документите дали са изпълнени изискванията за регистрация на кандидатите за народни представители. При установяване на непълноти или несъответствия дава незабавно указания и срок за отстраняването им. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определения срок, РИК отказва регистрация.  
11.02.2023

Заседание на РИК Ямбол на 11.02.2023г от 10:50ч

Календар

Решения

 • № 124-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 123-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 122-НС / 03.04.2023

  относно: Анулиране на приемо - предавателна разписка, поради грешно изписан номер на секция в секционен протокол в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 2 април 2023г.

всички решения