Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 55-НС
Ямбол, 16.09.2022

ОТНОСНО: Жалба от Никола Ангелов Димитров в качеството му на кандидат за народен представител от ПП “Възраждане“ в 31 –ви МИР –Ямбол за нарушение на чл.183, ал.1 и чл.183 ал.2 от Изборния кодекс.

В Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски е постъпила жалба с вх. №1/15.09.2022г. в регистъра на жалбите и сигналите на РИК от Никола Ангелов Димитров в качеството му на кандидат за народен представител от ПП “Възраждане“ в 31 –ви МИР –Ямбол относно раздаване на агитационни материали от Гроздан Георгиев Грозев-кандидат за народен представител в 31 –ви МИР –Ямбол от Движение за права и свободи.

В жалбата се твърди, че по време на предизборната кампания за провежданите на 02.10.2022г. избори за народни представители кандидатът Грозев е раздавал агитационни материали в гр. Елхово, които не са съобразени с изискванията на Изборния кодекс. Гроздан Георгиев Грозев е раздавал автомобилни комплекти за първа помощ със символа на Българския Червен Кръст, без на същите да е отбелязано, че са агитационни материали. Освен автомобилните комплекти за първа помощ кандидатът е раздавал и агитационни материали под формата на визитки. На същите е посочен номер на партия/коалиция и преференция, но нито на тях , нито на комплектите е посочено от чие име се издава. Същото било нарушение на чл.183 ал.1 от Изборния кодекс. Нито на комплектите за първа помощ, нито на визитките е посочено, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като съобщението заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле, което е нарушение на чл.183, ал.2 от ИК.

Във връзка с така депозирания сигнал е сформирана комисия от представители на РИК- Ямбол, предложени от различни партии и коалиции в състав:

1.Георги Георгиев

2.Даниел Йорданов

3.Ангел Ангелов

След проверка на приложения доказателствен материал/снимка/ се установи следното :

Съгласно Решение №1350-НС/31.08.2022г. на ЦИК относно : Определяне чрез жребий на поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите регистрирани в ЦИК е видно, че   Движение за права и свободи-ДПС е под номер 1/едно/.

А съгласно решение № 38-НС/30.08.2022г. на РИК Ямбол за регистрация на кандидатска листа за народни представители но ПП “Движение за права и свободи“ Гроздан Георгиев Грозев е регистриран като кандидат за народен представител от в 31–ви МИР –Ямбол от ПП “Движение за права и свободи“ под № 2/две/ в листата на партията.

Видно от списък с имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи на партии и коалиции Гроздан Георгиев Грозев е под №102 за преференции на Движение за права и свободи.

В рамките на проверката се потвърди твърдението, че на спортно мероприятие в гр.Елхово, на 12.09.2022г , в рамките на предизборната кампания на ДПС  – кандидатът за народен представител Грозев е подарявал агитационен материал- аптечка. Считаме, че действително автомобилния комплект за първа помощ, подаряван в рамките на кампанията, представлява агитационен материал, но върху него не се съдържат законово изискуемото се от чл.183, ал.1 и 2 от ИК съдържание, а именно - задължително отбелязано от чие име се издава и информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. С действията си кандидатът за народен представител е допуснал нарушение на чл.183, ал.1 и ал.2 от ИК

Считаме че и второто твърдение в депозираната жалба бе безспорно установено , а именно че, кандидатът за народен представител Грозев на същото мероприятие е раздавал визитки, върху които е отпечатан призив за подкрепа на партия и кандидат. На визитката е отпечатана цифрата номер 1/едно/ , както е изобразена в кръгче цифрата 102/сто и две/, както и е изобразен образа на Гроздан Георгиев Грозев, телефона и израза “Избери адвоката!“. Описаното съдържание представлява призив за подкрепа и кандидатът е извършил предизборна агитация, като върху агитационния материал липсва изискуемото се от ИК съдържание. С оглед на това, че върху приложената снимка/визитка/ е поставена цифра 1 , цифрата 102 и надпис „Избери адвоката“, РИК-Ямбол приема, че е налице призив за подкрепа на коалиция при участие в изборите за народни представители на 02.10.2022г., респективно, че гореописаната визитка представляват агитационен материал по смисъла на Изборния кодекс. Върху същият липсва информация, че „купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията следва да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е да е разположена в обособено поле“ , което е нарушение на чл.183, ал.2 от Изборния кодекс . Също така липсва и посочване, от чие име се издава агитационния материал, което е нарушение на чл.183, ал.1 от Изборния кодекс.

Съгласно §1, т.17 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, изречение първо „Предизборна агитация“ е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори.

Във връзка с проверката на жалбата комисията отвори страницата на ДПС-Ямбол във Фейсбук за потвърждаване на цитираните в жалбата факти. Бе установено, че проведеното спортно мероприятие е отразено там със снимки и видео. От кадрите се вижда, че кандидатът за народен представител Грозев раздава агитационни материали – автомобилни комплекти за първа помощ, същите като в приложението към жалбата., които не съответстват на изискванията на Изборния кодекс.

Докладчикът по жалбата предлага поект за решение за установяване на нарушения на ИК и уважаване на жалбата.

При проведеното гласуване на предложения проект на решение за установяване на нарушение и уважаване на жалбата, Районната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 13 членове на комисията, „ЗА“ това предложение гласуваха 8 членове и „ПРОТИВ“ 5 членове.

На основание чл. 72, ал.1, т.20 от ИК  и чл.70 , ал.4 от ИК Районната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 16.09.2022 в 16:57 часа

Календар

Решения

  • № 82-НС / 28.09.2022

    относно: Промени в състави на СИК на ПП „ ВЪЗРАЖДАНЕ“ на територията на общините Ямбол, Тунджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 81-НС / 28.09.2022

    относно: Определяне на лица, привлечени като специалисти-технически сътрудници към Районна избирателна комисия Ямбол за подпомагане на РИК в предизборния и изборния ден, при произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022г.

  • № 80-НС / 28.09.2022

    относно: Определяне на реда за предаване на секционни протоколи Приложение № 84-НС-кр от изборните книжа при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., при възникване на непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване, както и за определяне на реда за предаване от СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения