Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 75-ЕП
Ямбол, 21.05.2019

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „Възраждане“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.1 от ИК от Георги Стоянов Дичев,   упълномощен от Костадин Тодоров Костадинов  – председател и представляващ ПП „Възраждане“, заведено към № 3 от 21.05.2019г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което е обективирано искане за регистрация на 9 застъпници.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски установи, че е подадено  Заявление по образец № 39-ЕП на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен носител и по един брой на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверено копие на пълномощното  и 9 броя декларации – Приложение №43-ЕП на всяко от заявените като застъпници лица..

След проверка на депозираните документи и извършена справка от „Информационно обслужване" АД  на списъка с предложените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице изискуемите законови предпоставки за извършване на регистрацията по отношение на заявените 9 лица.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс и Решение №59/04.04.2019г. на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски

 

 

 

РЕШИ:

 

 

   1.Регистрира  9 /девет/ застъпници на  кандидатската листа на Политическа Партия „Възраждане“  в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

           

Жана Калчева Михайлова

Иван Василев Чамов

Иван Атанасов Георгиев

Таня Георгиева Дичева

Георги Стоянов Дичев

Данаил Андреев Йорданов

Милена Еленова Димитрова

Константина Димитрова Арнаудова

Събка Иванова Събева

 

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.

 

 1. Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 21.05.2019 в 15:01 часа

Календар

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения