Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 49-ЕП
Ямбол, 16.05.2019

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа на Коалиция „БСП за България“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.1 от ИК от Мария Толева Иванова –  упълномощен от Корнелия Петрова Нинова  – председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България“, заведено към № 1 от 16.05.2019г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което е обективирано искане за регистрация на 30 застъпника.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски установи, че е подадено  Заявление по образец № 40-ЕП на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен носител и по един брой на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверено копие на пълномощното  и 30 броя декларации – Приложение №43-ЕП на всяко от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване" АД  на списъка с подадените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрацията по отношение на 28 лица, като при проверката се установи, че:

-едно от посочените лица за застъпници участва в изборите за  членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.в друго качество – член на СИК;-за едно от посочените за застъпници лица е с посочено невалидно ЕГН;

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс и Решение №59/04.04.2019г. на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски

РЕШИ:

   1.Регистрира  28 /двадесет и осем/застъпници на  кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“  в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

Име

Донка Георгиева Георгиева

Таня Ганчева Стоянова

Симо Петров Петров

Велика Атанасова Петкова

Димитър Илиев Димитров

Христо Илиев Иванов

Жеко Илиев Станчев

Катя Иванова Григорова

Петър Йовчев Петров

Никола Георгиев Андонов

Добри Димитров Добрев

Младен Петров Младенов

Радостинка Парушева Данева

Неделчо Димитров Костадинов

Сава Генов Генов

Георги Петров Стоянов

Пенка Димитрова Колева

Петранка Димитрова Добрева

Сотирка Панайотова Бонева

Росен Иванов Йорданов

Иван Христов Енев

Радостин Стоянов Стоянов

Никола Петров Христов

Красимира Георгиева Стоянова

Петкана Колева Недева

Таня Иванова Петкова

Тодор Кънев Монев

Янко Стоянов Добрев

2. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.

3. ОТКАЗВА да регистрира като застъпници лицата:

Име

Йордан Кунев Кремъков

Иван Димитров Дончев

4. Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.


Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 16.05.2019 в 18:17 часа

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения