Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 45-ЕП
Ямбол, 16.05.2019

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа на Коалиция „БСП за България“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.1 от ИК от Христо Георгиев Костов –  упълномощен от Корнелия Петрова Нинова  – председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България“, заведено към № 1 от 16.05.2019г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което е обективирано искане за регистрация на 29 застъпника.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски установи, че е подадено  Заявление по образец № 40-ЕП на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен носител и по един брой на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверено копие на пълномощното  и 28 броя декларации – Приложение №43-ЕП на всяко от заявените като застъпници лица, с изключение на Петър Николов Кочев.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване" АД  на списъка с подадените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрацията по отношение на 24 лица, като при проверката се установи, че:

-едно от посочените лица за застъпници участва в изборите за  членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.в друго качество – член на СИК;

-за едно от посочените за застъпници лица е с посочено невалидно ЕГН;

-две от посочените лица за застъпници са с несъвпадащи имена с НБД Население;

-за едно от посочените лица за застъпници не е представена декларация – приложение №43 – ЕП.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс и Решение №59/04. 04. 2019г. на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски

РЕШИ:

   1.Регистрира  24 /двадесет и четири/ застъпници на  кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“  в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

Име

Иван Иванов Чернев

Петя Димитрова Арачиева

Йордан Гинчев Гинчев

Минка Ангелова Шигулова

Кольо Костов Добрев

Таня Йовчева Иванова

Мария Мирчева Шопова

Дина Данева Шиварова

Иван Калев Иванов

Георги Стоянов Гитов

Христина Ташева Янкова

Стоянка Христова Христова

Атанас Янков Стоянов

Елена Илиева Димитрова

Яна Христова Петрова

Желязко Кирилов Кирилов

Руска Иванова Стоянова

Цоньо Георгиев Мартинов

Янка Стайкова Георгиева

Елена Атанасова Хаджиева

Светла Христова Димитрова

Мария Димитрова Жечева

Виолета Петрова Панкова

Величка Петрова Янкова

2. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.

3. ОТКАЗВА да регистрира като застъпници лицата:

Име

Стоянка Георгиева Попова

Иринка Андреева Калчева

Величка Иванова Михнева

Павел Тонев Павлов

Петър Николов Кочев

  1. Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 16.05.2019 в 18:06 часа

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения