Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 36-ЕП
Ямбол, 13.05.2019

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа на Коалиция „БСП за България“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.1 от ИК от Атанас Борисов Дженков –  упълномощен от Корнелия Петрова Нинова  – председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България“, заведено под № 1 от 10.05.2019г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което е обективирано искане за регистрация на 21 застъпника.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски установи, че е подадено  Заявление по образец № 39-ЕП на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен носител и по един брой на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверено копие на пълномощното  и 21 броя декларации – Приложение №43-ЕП на всяко от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване" АД  на списъка с подадените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрацията по отношение на 19 лица , като при проверката се установи, че две от предложените за застъпници лица участват в изборите за  членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.в друго качество – член на СИК.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс и Решение №59/04.04.2019г. на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски

РЕШИ:

   1.Регистрира  19 /деветнадесет/ застъпници на  кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“  в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

Никола Димитров Ненов

Сълза Василева Ялъмова

Радостин Тодоров Иванов

Таня Петрова Христова

Тодорка Георгиева Никова

Димо Николаев Николов

Станьо Димитров Петков

Султана Николова Янкова

Стефан Минчев Манолов

Тодор Станчев Христов

Мара Вълчева Георгиева

Иван Стоянов Георгиев

Пенка Милкова Ефева

Стоян Костадинов Карабашев

Димитър Георгиев Вангелов

Николай Стоянов Вълчев

Димитринка Неделчева Кюркчиева

Младен Тодоров Гочев

Димитрина Кирилова Даскалова

 2. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.

 3. ОТКАЗВА да регистрира като застъпници лицата:

 Велияна Ангелова Стоянова

 Гинка Василева Георгиева

 4. Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 13.05.2019 в 17:51 часа

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения