Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 32-ЕП
Ямбол, 10.05.2019

ОТНОСНО: Определяне на лица, привлечени като специалист - експерти към Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски.

На основание чл. 72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и Решение №5-ЕП от 25.03.2019г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски.

 

Р Е Ш И:

I. Определя функциите, които следва да изпълнява специалист - експертът, както следва:

 1. Поддържа база данни на СИК/ПСИК и актуализира същите на основание взетите решения на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски;
 2. Отговаря за своевременното издаване на удостоверения на назначените членове на СИК и регистрираните застъпници.
 3. Поддържа електронния регистър на жалбите и сигналите, като своевременно попълва регистъра след предоставянето му от член на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски.
 4. Поддържа регистъра на застъпниците.
 5. Извършва проверка по по т.2, т. 18 и т.19 от Решение № 95-ЕП от 08.04.2019г. на ЦИК на списъците за упълномощените представители на всяка партия, коалиция или инициативен комитет.
 6. Актуализира информацията на Интернет страницата на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски, като своевременно публикува взетите от комисията решения, подготвения дневен ред за насрочените заседания на комисията, протоколите от заседанията на комисията, както и изготвените от нея съобщения, по реда, определен с приетата от ЦИК процедура за актуализиране.
 7. Подпомага комисията в изборния ден.
 8. Подпомага комисията след изборния ден при архивиране на документацията на комисията.
 9. Изпълнява и други функции, възложени му от Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски.    

II. Определя за специалист – експерти следните лица:

 1. Мая Александрова Сербезова, с ЕГН: …………………
 2. Анелия Златкова Маринова, с ЕГН: ……………..

III. Определените в т.II специалист – експерти следва да изпълняват функциите, определени в т.I от решението за периода от 13.05.2019г. до 09.06.2019 г. включително.

 Граждански договори с определените от Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски лица се сключва от Областен управител на област Ямбол.

 Екземпляр от настоящото решение да се представи на Областния управител.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 10.05.2019 в 18:59 часа

Календар

Решения

 • № 141-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

 • № 140-ЕП / 26.05.2019

  относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

 • № 139-ЕП / 26.05.2019

  относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения