Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 118-ЕП
Ямбол, 24.05.2019

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа на Коалиция „БСП за България“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.1 и ал.4 от ИК от Калоян Марев Калиманов –  упълномощен от Корнелия Петрова Нинова  – председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България“, заведено към № 1/22.05.2019г.   във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което е обективирано искане за регистрация на 1 допълнителен застъпник и 1 заместващ застъпник.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски установи, че е подадено  Заявление по образец № 40-ЕП и Заявление по образец № 41-ЕП на хартиен носител, подписани от упълномощеното лице. Към заявленията са  приложени по един брой списък на хартиен носител и по един брой на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверено копие на пълномощното  и 2  броя декларации – Приложение №43-ЕП на всяко от заявените като застъпници лица, както и 1 брой издадено удостоверение на застъпник.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване" АД  на списъка с подадените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрацията по отношение на 2 лица.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал.2 и ал.4 от Изборния кодекс и Решение №59/04.04.2019г. на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски

РЕШИ:

   1.Регистрира  1 /един/ допълнителен застъпник на  кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“  в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

Трите имена

ЕГН

Марийка Тенева Иванова

 

 

  1. Регистрира  1 /един/ заместващ застъпник на  кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“  в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

Трите имена

ЕГН

Атанас Николов Атанасов

 

 

3.Заличава регистрацията на заместения застъпник Кольо Радев Колев,с ЕГН.…. и анулира издаденото удостоверение.

4.Издава удостоверения на регистрираните застъпници.

 

5.Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за  провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 24.05.2019 в 14:25 часа

Календар

Решения

  • № 141-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от състава на СИК № 312600030 против действията по време на изборния процес и самоволното напускане на комисията при провеждане на избори за членове на Европейски Парламент от Република България на 26.05.2019г.

  • № 140-ЕП / 26.05.2019

    относно: Сигнал от КТВ „Диана кабел“ гр. Ямбол за поставени агитационни материали в района на секции № № 94, 95, 96, 97 и № 98 на територията на община Ямбол в нарушение на ИК в изборния ден

  • № 139-ЕП / 26.05.2019

    относно: промяна в състав на СИК на територията на общините Ямбол, Болярово, Тунджа, Стралджа и Елхово в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения