Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 188 - ПВР
Ямбол, 19.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г..

Постъпило е заявление на основание чл.118, ал.1 от ИК от Атанаска Петкова Русева -упълномощен представител на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова, заведено под № 5 от 19.11.2021г., във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което е обективирано искане за регистрация на 100 (сто) броя застъпници.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски установи, че е подадено Заявление по образец № 54-ПВР/НС на хартиен носител, подписано от упълномощеното лице. Към заявлението са приложени по един брой списък на хартиен и на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска 100 (сто ) броя декларации - Приложение № 56-ПВР/НС на всяко от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване“ АД на списъка с подадените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрация на 100 (сто) броя застъпници.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 707-ПВР/НС от 11.10.2021г. на ЦИК, РИК в Тридесет и първи изборен район-Ямболски

Р Е Ш И :

1.Регистрира 100 (сто) броя застъпници на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в Тридесет и първи изборен район-Ямболски в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1

Дияна Динева Русева

……………

2

Стойка Желязкова Арачиева

……………

3

Недялка Атанасова Димитрова

……………

4

Жана Димитрова Георгиева

……………

5

Рада Димитрова Георгиева

……………

6

Сани Филипова Филипова

……………

7

Таня Йовчева Иванова

……………

8

Еленка Николова Иванова

……………

9

Васил Петров Попов

……………

10

Димитринка Дочева Димитрова

……………

11

Ангелина Пенева Борисова

……………

12

Мария Георгиева Демирева

……………

13

Керанка Михайлова Георгиева

……………

14

Цветан Димитров Цветков

……………

15

Надежда Янчева Бойчева

……………

16

Димка Тодорова Минева

……………

17

Митра Атанасова Станчева

……………

18

Христо Илиев Кичуков

……………

19

Руска Иванова Стоянова

……………

20

Златка Николова Иванова

……………

21

Елена Иванова Неделчева

……………

22

Кана Танева Добрикова

……………

23

Стоянка Георгиева Пенчева

……………

24

Ивайло Борисов Борисов

……………

25

Ганка Георгиева Маркова

……………

26

Радка Димитрова Балтаджиева

……………

27

Александър Маринов Раданчев

……………

28

Никола Димитров Ненов

……………

29

Катерина Илкова Илчева

……………

30

Мими Иванова Иванова

……………

31

Иван Минчев Минчев

……………

32

Динка Георгиева Димитрова

……………

33

Димитрина Петрова Пеева

……………

34

Васил Андонов Илиев

……………

35

Златомир Христов Андонов

……………

36

Катя Симеонова Иванова

……………

37

Мирослава Иванова Илиева

……………

38

Илия Георгиев Ников

……………

39

Ангел Христов Ангелов

……………

40

Атанас Николов Димитров

……………

41

Любо Димитров Димитров

……………

42

Милен Тошков Минчев

……………

43

Петър Стоев Петров

……………

44

Дафина Миткова Асенова

……………

45

Иван Тодоров Караиванов

……………

46

Станчо Йорданов Кирилов

……………

47

Христо Иванов Желев

……………

48

Росица Тодорова Зурлева

……………

49

Димитринка Иванова Иванова

……………

50

Иванка Русева Иванова

……………

51

Вълчо Стоянов Вълчев

……………

52

Йовчо Павлов Митев

……………

53

Стефка Костадинова Стоянова

……………

54

Дянко Христов Лумбов

……………

55

Кирил Атанасов Писаров

……………

56

Георги Иванов Георгиев

……………

57

Динка Бонева Въртигорова

……………

58

Паско Георгиев Киров

……………

59

Кольо Стоянов Колев

……………

60

Мария Иванова Тодорова

……………

61

Донка Радева Иванова

……………

62

Татяна Пенчева Пенчева

……………

63

Енчо Донев Йорданов

……………

64

Красимира Кръстева Георгиева

……………

65

Зафирка Ангелова Тодорова

……………

66

Марин Станев Иванов

……………

67

Стоянка Иванова Казакова

……………

68

Жана Георгиева Петрова

……………

69

Еленка Митева Кушева

……………

70

Тана Христова Стоянова

……………

71

Тихомир Станчев Тачев

……………

72

Кольо Атанасов Василев

……………

73

Мартина Йорданова Димитрова

……………

74

Еленка Златева Тенева

……………

75

Стоян Милчев Бумбалов

……………

76

Василка Господинова Стоянова

……………

77

Денка Василева Славова

……………

78

Иван Русев Георгиев

……………

79

Румяна Стоянова Иванова

……………

80

Живко Динев Желев

……………

81

Недялко Костадинов Иванов

……………

82

Надя Атанасова Игнатова

……………

83

Стефка Иванова Петрова

……………

84

Стоян Георгиев Стоянов

……………

85

Стойчо Тодоров Динев

……………

86

Стойчо Колев  Колев

……………

87

Георги Колев Георгиев

……………

88

Митка Иванова Фотева

……………

89

ЯнкаСтоянова Мармарова - Кючукова

……………

90

Никола Стоянов Николов

……………

91

Красимира Стоянова Петрова

……………

92

Тодорка Иванова Челебиева

……………

93

Иван Проданов Иванов

……………

94

Йорданка Василева Иванова

……………

95

Василка Колева Маринова

……………

96

Кунка Петкова Тодорова - Бумбалова

……………

97

Стоянка Томаева Панайотова

……………

98

Дияна Йорданова Ганева

……………

99

Атанас Драганов Атанасов

……………

100

Донка Тодорова Стоянова

……………

 

2.Издава удостоверения на регистрираните застъпници.

3.Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Милко Димитров Димитров

Секретар: Яна Михайлова Първанова

* Публикувано на 19.11.2021 в 16:00 часа

Календар

Решения

  • № 208-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Приемане на чернова на Приложение №9 ПВР и за преброяване на контролни разписки, при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения