Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 40-НС
Ямбол, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване състави на СИК на територията на община Стралджа в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е предложение от зам.-кмета на Община Стралджа с изх. № АПИО-530/24.02.2023 г., заведено в РИК Ямбол под вх. № 43 от 24.02.2023г., придружено с документация относно проведените в общината консултации за състави на СИК.

Към предложението са представени: Протокол №1 от 23.02.2023 г. от проведените консултации с представителите на партии и коалиции; разпределение на състава на СИК по политически партии и коалиции; писмени предложения за състави на СИК от участвалите в консултациите партии и коалиции. Към предложението е приложен и списък на резервните членове; заверени копия от пълномощни на лицата, представляващи партиите и коалициите; копия от актуално състояние на партиите и решенията за коалициите; копие от съобщението за провеждане на консултациите до ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции за дата, час и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

Видно от приложения протокол от проведените консултации, същият  е подписан от участвалите в консултациите упълномощени представители на партии и коалиции, но от съдържанието му се установява, че не е постигнато съгласие за съставите на секционните избирателни комисии в общината и по-конкретно за разпределението на ръководните длъжности в отделните СИК.

При това положение, поради непостигнатото на консултациите съгласие, съставите на СИК в община  Стралджа се определят от РИК на основание приложените към писмото на кмета на Община Стралджа предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите и при спазване методиката за разпределяне на местата в СИК и техните ръководства съобразно Решение №12-НС/17.02.2023 г. на РИК-Ямбол и съобразно Решение №1683-НС/16.02.2023 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т. 4 и чл.91, ал.12 във връзка с чл.89, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №1683-НС/16.02.2023 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски  

 

Р Е Ш И:

 1.Назначава секционните избирателни комисии на територията на Община Стралджа,  както следва:

  

№ сик

Нас. Място

Име, презиме и фамилия

Длъжност

312200001

Стралджа

Мима Пенева Вълкова

Председател

312200001

Стралджа

Диана Кирова Панайотова

Зам.-председател

312200001

Стралджа

Катя Петрова Загорчева-Маринова

Секретар

312200001

Стралджа

Иванка Тенева Георгиева

Член

312200001

Стралджа

Кремена Стефанова Стефанова

Член

312200001

Стралджа

Деян Добрев Георгиев

Член

312200001

Стралджа

Наталия Стефанова Недкова

Член

312200002

Стралджа

Желязка Стоянова Тончева

Председател

312200002

Стралджа

Събина Димитрова Алексиева

Зам.-председател

312200002

Стралджа

Татяна Димчева Вълчева

Секретар

312200002

Стралджа

Красимира Иванова Господинова

Член

312200002

Стралджа

Антоанета Захариева Добрева

Член

312200002

Стралджа

Радка Йорданова Йорданова

Член

312200002

Стралджа

Илия Асенов Илиев

Член

312200002

Стралджа

Иванка Петрова димова

Член

312200002

Стралджа

Валентина Танева Рибарова

Член

312200003

Стралджа

Стела Василева Христова

Председател

312200003

Стралджа

Желязка Спасова Георгиева

Зам.-председател

312200003

Стралджа

Росица Янкова Андонова

Секретар

312200003

Стралджа

Галина Желева Василева

Член

312200003

Стралджа

Маринка Йорданова Митева

Член

312200003

Стралджа

Ганка Митева Желязкова

Член

312200003

Стралджа

Живко Георгиев Митев

член

312200003

Стралджа

Радка Стефанова Илиева

Член

312200003

Стралджа

Тодорка Михайлова Атанасова

Член

312200004

Стралджа

Елисавета Милкова Сиракова

Председател

312200004

Стралджа

Ганка Петкова Кръстева

Зам.-председател

312200004

Стралджа

Надя Христова Парушева

Секретар

312200004

Стралджа

Йорданка Добрева Стоянова

Член

312200004

Стралджа

Елена Пенева Николова

Член

312200004

Стралджа

Живко Янков Танев

Член

312200004

Стралджа

Кина Кунева Стефанова

Член

312200004

Стралджа

Йорданка Николова Кръстева

Член

312200004

Стралджа

Пенка Георгиева Тончева

Член

312200005

Стралджа

Мария Иванова Иванова

Председател

312200005

Стралджа

Николинка Стойчева Тенева

Зам.-председател

312200005

Стралджа

Динка Колева Пачова

Секретар

312200005

Стралджа

Мария Димитрова Вълкова

Член

312200005

Стралджа

Надка Христова Маринова

Член

312200005

Стралджа

Кръстинка Стефанова Костова

Член

312200005

Стралджа

Ганка Вълева Седларска

Член

312200005

Стралджа

Дияна Росенова Георгиева - Великова

Член

312200005

Стралджа

Бойка Тодорова Пачова

Член

312200006

Стралджа

Недялка Михалева Проданова

Председател

312200006

Стралджа

Надка Манчева Моллова

Зам.-председател

312200006

Стралджа

Красимира Паскова Русева

Секретар

312200006

Стралджа

Петя Георгиева Стоянова

Член

312200006

Стралджа

Панайот Бацов Митев

Член

312200006

Стралджа

Красимира Иванова Танева

Член

312200006

Стралджа

Златка Стоянова Калева

член

312200006

Стралджа

Иван Георгиев Боянов

Член

312200006

Стралджа

Минка Митева Бойчева

Член

312200007

Стралджа

Валентин Койчев Вълчев

Председател

312200007

Стралджа

Пенка Димитрова Атанасова

Зам.-председател

312200007

Стралджа

Стефка Кунева Пенева

Секретар

312200007

Стралджа

Нико Иванов Иванов

Член

312200007

Стралджа

Иван Кунчев Тодоров

Член

312200007

Стралджа

Стоян Владимиров Димов

Член

312200007

Стралджа

Симеонка Стоянова Петрова

Член

312200007

Стралджа

Живко Танев Танев

Член

312200007

Стралджа

Тончо Стоянов Тончев

Член

312200008

Александрово

Стоян Желев Кавалов

Председател

312200008

Александрово

Димитрина Христова Георгиева

Зам.-председател

312200008

Александрово

Цонка Кунчева Иванова

Секретар

312200008

Александрово

Марийка Кънева Стоянова

Член

312200008

Александрово

Жана Калчева Михайлова

Член

312200008

Александрово

Желязка Иванова Колева

член

312200008

Александрово

Емилия Иванова Георгиева

Член

312200009

Атолово

Веселина Димитрова Иванова

Председател

312200009

Атолово

Весела Димитрова Нанкинова - Владимирова

Зам.-председател

312200009

Атолово

Десислава Иванова Димитрова

Секретар

312200009

Атолово

Донка Андонова Андонова

Член

312200009

Атолово

Ганчо Иванов Панайотов

Член

312200009

Атолово

Димитър Недков Стоянов

Член

312200009

Атолово

Генадий Йорданов Георгиев

Член

312200010

Богорово

Марин Митев Атанасов

Председател

312200010

Богорово

Валентина Кънчева Милчева

Зам.-председател

312200010

Богорово

Иванка Георгиева Господинова

Секретар

312200010

Богорово

Тодор Георгиев Тодоров

Член

312200010

Богорово

Курти Георгиев Тодоров

Член

312200010

Богорово

Стоянка Иванова Танева

Член

312200010

Богорово

Теодора Галинова Иванова

Член

312200011

Воденичане

Тодор Добрев Атанасов

Председател

312200011

Воденичане

Пламена Славова Христова

Зам.-председател

312200011

Воденичане

Николинка Петкова Николова

Секретар

312200011

Воденичане

Николай Ганчев Ганев

Член

312200011

Воденичане

Божана Величкова Димитрова

Член

312200011

Воденичане

Живка Иванова Георгиева

Член

312200011

Воденичане

Кирчо Рангелов Станчев

Член

312200012

Войника

Антоан Желев Ангелов

Председател

312200012

Войника

Георги Вълков Георгиев

Зам.-председател

312200012

Войника

Станка Василева Маркова

секретар

312200012

Войника

Димитринка Канева Кралчева

Член

312200012

Войника

Живка Кунева Георгиева

член

312200012

Войника

Славка Славова Йорданова

Член

312200012

Войника

Ваня Йорданова Атанасова

Член

312200013

Джинот

Калина Николова Иванова

Председател

312200013

Джинот

Пламена Златкова Гицова

Зам.-председател

312200013

Джинот

Гергана Стойчева Ангелова

Секретар

312200013

Джинот

Стефка Петрова Стоянова

Член

312200013

Джинот

Йордан Златев Йорданов

Член

312200013

Джинот

Николай Георгиев Георгиев

член

312200013

Джинот

Галина Иванова Иванова

Член

312200014

Зимница

Стефка Стоянова Бонева

Председател

312200014

Зимница

Иван Ганчев Панайотов

Зам.-председател

312200014

Зимница

Ивелин Илков Иванов

секретар

312200014

Зимница

Антоанета Стоянова Атанасова

член

312200014

Зимница

Димитър Стойчев Иванов

Член

312200014

Зимница

Йордан Митев Йорданов

Член

312200014

Зимница

Руси Василев  Русев

член

312200015

Зимница

Марийка Василева Петрова

Председател

312200015

Зимница

Станимира Христова Иванова

зам.-председател

312200015

Зимница

Милена Вълева Иванова-Ненчева

Секретар

312200015

Зимница

Йордан Атанасов Данев

Член

312200015

Зимница

Мариела Вачкова Вачкова

Член

312200015

Зимница

Росен Иванов Йорданов

Член

312200015

Зимница

Добринка Марчева Василева

Член

312200015

Зимница

Ваньо Маринов Жеков

член

312200015

Зимница

Мария Русева Русева-Кънева

Член

312200016

Иречеково

Мария Русева Монева

Председател

312200016

Иречеково

Галина Аргирова Колева

Зам.-председател

312200016

Иречеково

Димитър Ангелов Димитров

Секретар

312200016

Иречеково

Мария Стоянова Георгиева

Член

312200016

Иречеково

Нели Андонова Стоянова

Член

312200016

Иречеково

Емил Тодоров Стоянов

член

312200016

Иречеково

Велчо Георгиев Джабаров

Член

312200017

Каменец

Загорка Стоянова Андонова

Председател

312200017

Каменец

Радка Радева Иванова

зам.-председател

312200017

Каменец

Йорданка Желязкова Иванова

секретар

312200017

Каменец

Таня Стефанова Тодорова

Член

312200017

Каменец

Гергана Георгиева Михайлова

Член

312200017

Каменец

Иван Андонов Христов

Член

312200017

Каменец

Янка Стоянова Емануилова

Член

312200018

Леярово

Янка Тодорова Желязкова

Председател

312200018

Леярово

Керанка Жекова Радева

зам.-председател

312200018

Леярово

Кръстина Атанасова Димитрова

Секретар

312200018

Леярово

Иван Господинов Господинов

Член

312200018

Леярово

Венцислав Цонков Иванов

Член

312200018

Леярово

Венелин Иванов Дойчев

Член

312200018

Леярово

Георги Иванов Алексиев

Член

312200019

Лозенец

Христинка Вичева Кабакова

Председател

312200019

Лозенец

Исус Щерев Денчев

Зам.-Председател

312200019

Лозенец

Стоянка Тодорова Райчевска

Секретар

312200019

Лозенец

Владимир Великов Димов

Член

312200019

Лозенец

Виолета Георгиева Стоянова

Член

312200019

Лозенец

Николинка Живкова Иванова

Член

312200019

Лозенец

Тихомир Георгиев Георгиев

Член

312200020

Люлин

Десислава Стоянова Бонева - Боева

Председател

312200020

Люлин

Веселин Владимиров Халачев

Зам.-председател

312200020

Люлин

Марийка Минчева Петрова

Секретар

312200020

Люлин

Димитър Жеков Желев

Член

312200020

Люлин

Славка Георгиева Иванова

Член

312200020

Люлин

Надя Василева Недялкова

член

312200020

Люлин

Жельо Нанев Христов

Член

312200021

Маленово

Красимира Стоянова Динева

Председател

312200021

Маленово

Елена Генчева Стоянова

Зам.-председател

312200021

Маленово

Росица Иванова Вълева

Секретар

312200021

Маленово

Йордан Атанасов Добрев

Член

312200021

Маленово

Живка Иванова Кичукова

Член

312200021

Маленово

Христо Иванов Христов

член

312200021

Маленово

Максим Кирилов Максимов

Член

312200022

Недялско

Красимира Колева Сотева

Председател

312200022

Недялско

Антоанета Димитрова Петкова

Зам.-председател

312200022

Недялско

Стоянка Димова Боева

Секретар

312200022

Недялско

Тодорка Иванова Костова

Член

312200022

Недялско

Тодорка Стоянова Йорданова

Член

312200022

Недялско

Елка Савова Янкова

Член

312200022

Недялско

Петя Янкова Янева - Проданова

Член

312200023

Палаузово

Николай Иванов Русев

Председател

312200023

Палаузово

Мима Николова Колева

зам.-председател

312200023

Палаузово

Димка Енчева Стойчева

Секретар

312200023

Палаузово

Георги Събев Георгиев

Член

312200023

Палаузово

Петранка Георгиева Бончева

Член

312200023

Палаузово

Йовка Тодорова Рахнева

Член

312200023

Палаузово

Мима Йорданова Станчева

Член

312200024

Поляна

Мария Петрова Иванова

Председател

312200024

Поляна

Елеонора Иванова Христова

Зам.-председател

312200024

Поляна

Георги Радков Радев

Секретар

312200024

Поляна

Атанас Данчев Толев

Член

312200024

Поляна

Стойна Иванова Димитрова

Член

312200024

Поляна

Галина Живкова Калчева

Член

312200024

Поляна

Николина Янкова Янкова

Член

312200025

Правдино

Султана Ангелова Петрова

Председател

312200025

Правдино

Милен Динев Иванов

Зам.-председател

312200025

Правдино

Пенка Христова Колева

Секретар

312200025

Правдино

Стоян Иванов Стоянов

Член

312200025

Правдино

Илиян Георгиев Георгиев

Член

312200025

Правдино

Венета Филипова Ангелова

Член

312200025

Правдино

Маринка Стоянова Стамболова

член

312200026

Първенец

Димитър Иванов Стоянов

Председател

312200026

Първенец

Илиан Янков Янев

Зам.-председател

312200026

Първенец

Руска Радева Колева

Секретар

312200026

Първенец

Стефан Илиев Костов

Член

312200026

Първенец

Галя Иванова Симеонова

Член

312200026

Първенец

Тонка Колева Минева

Член

312200026

Първенец

Ангел Янков Иванов

Член

312200027

Саранско

Радослава Георгиева Желева

Председател

312200027

Саранско

Донка Желева Русева

Зам.-председател

312200027

Саранско

Леон Господинов Атанасов

Секретар

312200027

Саранско

Петкана Колева Недева

Член

312200027

Саранско

Анка Йорданова Ангелова

Член

312200027

Саранско

Юлия Георгиева Мирчева

Член

312200027

Саранско

Радка Сивенова Вълева

Член

312200028

Тамарино

Минчо Янков Колев

Председател

312200028

Тамарино

Елена Добрева Гиргинова

Зам.-председател

312200028

Тамарино

Наташа Георгиева Трифонова

секретар

312200028

Тамарино

Тоньо Иванов Тонев

Член

312200028

Тамарино

Васил Василев Чобанов

Член

312200028

Тамарино

Пенка Петрова Иванова

Член

312200028

Тамарино

Катя Енчева Минчева

Член

312200029

Чарда

Стоян Росенов Иванов

Председател

312200029

Чарда

Георги Митев Георгиев

Зам.-председател

312200029

Чарда

Недка Йоргова Петрова

Секретар

312200029

Чарда

Георгия Александрова Цонева

Член

312200029

Чарда

Руска Николова Иванова

Член

312200029

Чарда

Станимир Иванов Колев

Член

312200029

Чарда

Красимира Радкова Георгиева

Член

 

 

2.Утвърждава списък на резервните членове, както следва:

3.Издава удостоверения на назначените по т.1 членове на секционните избирателни комисии на територията на община Стралджа.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Ани Стефанова Канева

Зам. председател: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 07.03.2023 в 17:39 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 124-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 123-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 122-НС / 03.04.2023

  относно: Анулиране на приемо - предавателна разписка, поради грешно изписан номер на секция в секционен протокол в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 2 април 2023г.

всички решения