Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 38-НС
Ямбол, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване състави на СИК на територията на община Ямбол в Тридесет и първи изборен район - Ямболски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е предложение от кмета на Община Ямбол с изх. № 2801-04802/01.03.2023 г., заведено в РИК Ямбол под вх. № 76 от 01.03.2023г., придружено с документация относно проведените в общината консултации за състави на СИК.

Към предложението са представени: Протокол от 21.02.2023 г. от проведените консултации с представителите на партии и коалиции; разпределение на състава на СИК по политически партии и коалиции; писмени предложения за състави на СИК от участвалите в консултациите партии и коалиции. Към предложението е приложен и списък на резервните членове; заверени копия от пълномощни на лицата, представляващи партиите и коалициите; копия от актуално състояние на партиите и решенията за коалициите; копие от съобщението за провеждане на консултациите до ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции за дата, час и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

Видно от приложения протокол от проведените консултации, същият  е подписан от участвалите в консултациите упълномощени представители на партии и коалиции, като представителите на  Коалиция „Продължаваме промяната“ и на Коалиция „Демократична България“ са го подписали с особено мнение. От съдържанието на протокола и приложените към него особени мнения се установява, че не е постигнато съгласие за съставите на секционните избирателни комисии в общината и по-конкретно за разпределението на ръководните длъжности в отделни СИК.

При това положение, поради непостигнатото на консултациите съгласие, съставите на СИК в община  Ямбол се определят от РИК на основание приложените към писмото на кмета на Община Ямбол предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите и при спазване методиката за разпределяне на местата в СИК и техните ръководства съобразно Решение №9-НС/17.02.2023г. на РИК-Ямбол и съобразно Решение №1683-НС/16.02.2023 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 и чл.91, ал.12 във връзка с чл.89, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №1683-НС/16.02.2023 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски  

 

Р Е Ш И:

 1.Назначава секционните избирателни комисии на територията на Община Ямбол,  както следва:

  

№ сик

Нас. Място

Име, презиме и фамилия

Длъжност

312600001

Ямбол

Даринка Василева Стоянова

Председател

312600001

Ямбол

Иван Гочев Иванов

Зам.-председател

312600001

Ямбол

Кънчо Иванов Давалашев

Секретар

312600001

Ямбол

Иринка Гроздева Богданова

Член

312600001

Ямбол

Петя Колева Стаматкова-Георгиева

Член

312600001

Ямбол

Цветанка Михайлова Андреева

Член

312600001

Ямбол

Даниела Петкова Рахнева

Член

312600001

Ямбол

Иван Станимиров Йорданов

Член

312600001

Ямбол

Даниела Димитрова Ганева

Член

312600002

Ямбол

Димитрина Петрова Стоянова

Председател

312600002

Ямбол

Иван - Асен Енчев Енчев

Зам.-председател

312600002

Ямбол

Добромир Тодоров Араванов

Секретар

312600002

Ямбол

Ирина Иванова Иванова

Член

312600002

Ямбол

Георги Петков Георгиев

Член

312600002

Ямбол

Станислава Петрова Георгиева

Член

312600002

Ямбол

Трендафил Николов Манолов

Член

312600002

Ямбол

Мария Василеос Луизу

Член

312600002

Ямбол

Дора Кирилова Генчева

Член

312600003

Ямбол

Йордан Георгиев Събев

Председател

312600003

Ямбол

Венцеслав Емилов Венелинов

Зам.-председател

312600003

Ямбол

Веселина Стоянова Христова

Секретар

312600003

Ямбол

Мария Димитрова Георгиева

Член

312600003

Ямбол

Станка Манолова Ангелова

Член

312600003

Ямбол

Йовка Ангелова Димитрова

Член

312600003

Ямбол

Диана Димитрова Димова

Член

312600004

Ямбол

Виолетка Георгиева Георгиева

Председател

312600004

Ямбол

Филка  Иванова Стоянова

Зам.-председател

312600004

Ямбол

Йовка Димитрова Желязкова

Секретар

312600004

Ямбол

Кета Иванова Иванова

Член

312600004

Ямбол

Йордан Вълчев Добрев

Член

312600004

Ямбол

Митка Атанасова Стоянова

Член

312600004

Ямбол

Алекс Кирилов Йовчев

Член

312600004

Ямбол

Елена Димитрова Чорбаджийска

Член

312600004

Ямбол

Донка Иванова Петкова

Член

312600005

Ямбол

Люцкан Илев Люцканов

Председател

312600005

Ямбол

Ваня Янчева Георгиева

Зам.-председател

312600005

Ямбол

Кремена Иванова Коларова

Секретар

312600005

Ямбол

Георги Николов Узунов

Член

312600005

Ямбол

Станка Николова Христова

Член

312600005

Ямбол

Иванка Милкова Таскова

Член

312600005

Ямбол

Румяна Иванова Господинова

Член

312600005

Ямбол

Мариана Тодорова Петрова

Член

312600005

Ямбол

Георги Стефанов Стефанов

Член

312600006

Ямбол

Галя Георгиева Карчева

Председател

312600006

Ямбол

Васил Илиев Костов

Зам.-председател

312600006

Ямбол

Мария Атанасова Анастасова

Секретар

312600006

Ямбол

Недялка Борисова Въжарова

Член

312600006

Ямбол

Йонко Иванов Койчев

Член

312600006

Ямбол

Динко Василев Апостолов

Член

312600006

Ямбол

Митка Христова Петкова

Член

312600006

Ямбол

Калина Енчева Стамова

Член

312600006

Ямбол

Кръстина Тихова Стоянова

Член

312600007

Ямбол

Лилия Христова Янева

Председател

312600007

Ямбол

Пепа Господинова Георгиева

Зам.-председател

312600007

Ямбол

Теодора Димитрова Димитрова

Секретар

312600007

Ямбол

Станка Минчева Елкова

Член

312600007

Ямбол

Десислава Радостинова Йорданова

Член

312600007

Ямбол

Радостина Димитрова Иванова

Член

312600007

Ямбол

Любка Гавраилова Иванова - Стойнова

Член

312600007

Ямбол

Диана Василева Караманова

Член

312600007

Ямбол

Калоян Николов Порязов

Член

312600008

Ямбол

Бойка Господинова Стоянова

Председател

312600008

Ямбол

Катя Йорданова Бояджиева

Зам.-председател

312600008

Ямбол

Марина Христова Колева

Секретар

312600008

Ямбол

Янка Колева Иванова

Член

312600008

Ямбол

Кръстина Георгиева Кръстева

Член

312600008

Ямбол

Цонко Атанасов Радев

Член

312600008

Ямбол

Катя Георгиева Чобанова

Член

312600008

Ямбол

Майа Василева Цанева - Кожухарова

Член

312600008

Ямбол

Васил Панайотов Петров

Член

312600009

Ямбол

Андон Георгиев Андонов

Председател

312600009

Ямбол

Станислав Пенков Златев

Зам.-председател

312600009

Ямбол

Григор Димов Даскалов

Секретар

312600009

Ямбол

Бистра Джендова Семерджиева

Член

312600009

Ямбол

Станка Тодорова Христова

Член

312600009

Ямбол

Нася Стоянова Манева

Член

312600009

Ямбол

Иванка Панайотова Милчева

Член

312600009

Ямбол

Руска Георгиева Дженкова

Член

312600009

Ямбол

Гергана Йорданова Сандиева

Член

312600010

Ямбол

Иванка Георгиева Дичева

Председател

312600010

Ямбол

Христо Стойчев Хаджиев

Зам.-председател

312600010

Ямбол

Таня Стойнова Ангелова

Секретар

312600010

Ямбол

Тони Господинов Минков

Член

312600010

Ямбол

Ани Желева Радева

Член

312600010

Ямбол

Митка Димитрова Илчева

Член

312600010

Ямбол

Стефка Иванова Тосунова

Член

312600010

Ямбол

Тодорка Вълчева Хлебарова

Член

312600010

Ямбол

Ивелина Александрова Николова

Член

312600011

Ямбол

Донка Вълчева Иванова

Председател

312600011

Ямбол

Красимира Георгиева Косева

Зам.-председател

312600011

Ямбол

Марияна Янкова Митева

Секретар

312600011

Ямбол

Диана Тодорова Данева

Член

312600011

Ямбол

Емилия Георгиева Колева

Член

312600011

Ямбол

Михаил Христов Михайлов

Член

312600011

Ямбол

Иванка Йорданова Господинова - Недева

Член

312600011

Ямбол

Янка Господинова Тодорова

Член

312600011

Ямбол

Нева Евтимова Минкова

Член

312600012

Ямбол

Жана Костова Михова

Председател

312600012

Ямбол

Антония Трифонова Маркова - Тенчева

Зам.-председател

312600012

Ямбол

Анна Велинова Кованджийска

Секретар

312600012

Ямбол

Станка Георгиева Тодорова -Бужева

Член

312600012

Ямбол

Динка Иванова Христова

Член

312600012

Ямбол

Николинка Михайлова Андреева

Член

312600012

Ямбол

Тодор Димитров Василев

Член

312600012

Ямбол

Пламен Тодоров Петров

Член

312600012

Ямбол

Лиляна Георгиева Врачанска

Член

312600013

Ямбол

Петя Тенева Георгиева

Председател

312600013

Ямбол

Тота Донева Чапърова

Зам.-председател

312600013

Ямбол

Диман Иванов Колев

Секретар

312600013

Ямбол

Катя Георгиева Георгиева

Член

312600013

Ямбол

Ваня Евгениева Атанасова

Член

312600013

Ямбол

Кръстьо Петров Овчаров

Член

312600013

Ямбол

Пенка Дженкова Манева

Член

312600013

Ямбол

Мария Александрова Балчева

Член

312600013

Ямбол

Кристина Митева Георгиева

Член

312600014

Ямбол

Нонка Иванова Николова

Председател

312600014

Ямбол

Тодор Маринов Тотев

Зам.-председател

312600014

Ямбол

Николина Пенкова Недялкова

Секретар

312600014

Ямбол

Златка Георгиева Иванова

Член

312600014

Ямбол

Йорданка Михайлова Недялкова

Член

312600014

Ямбол

Янка Великова Атанасова

Член

312600014

Ямбол

Мария - Магдалина Богданова Илчева

Член

312600014

Ямбол

Донка Георгиева Терзиева

Член

312600014

Ямбол

Веселина Стефанова Славова

Член

312600015

Ямбол

Георги Банов Вълев

Председател

312600015

Ямбол

Петя Тодорова Петрова

Зам.-председател

312600015

Ямбол

Георги Велчев Минков

Секретар

312600015

Ямбол

Златка Нейкова Андреева

Член

312600015

Ямбол

Георги Георгиев Георгиев

Член

312600015

Ямбол

Йордан Димов Киров

Член

312600015

Ямбол

Йорданка Асенова Динева

Член

312600015

Ямбол

Светослав Константинов Кафеджийски

Член

312600015

Ямбол

Таньо Николов Димитров

Член

312600016

Ямбол

Красимир Панайотов Костадинов

Председател

312600016

Ямбол

Ася Али Пелтекова

Зам.-председател

312600016

Ямбол

Боряна Станева Стоянова

Секретар

312600016

Ямбол

Ценка Костова Димитрова

Член

312600016

Ямбол

Атанас Андонов Атанасов

Член

312600016

Ямбол

Димитрина Атанасова Манева

Член

312600016

Ямбол

Румяна Колева Димитрова

Член

312600017

Ямбол

Галена Борисова Блажева - Колева

Председател

312600017

Ямбол

Донка Иванова Георгиева

Зам.-председател

312600017

Ямбол

Женя Пенкова Манчева

Секретар

312600017

Ямбол

Дора Петрова Колева

Член

312600017

Ямбол

Ивет Веселинова Пенева

Член

312600017

Ямбол

Марчело Валери Ангелов

Член

312600017

Ямбол

Красен Недялков Недялков

Член

312600017

Ямбол

Марианна Маркова Маврова

Член

312600017

Ямбол

Радка Стоянова Чиракова

Член

312600018

Ямбол

Гергана Методиева Методиева

Председател

312600018

Ямбол

Юлия Маринова Георгиева

Зам.-председател

312600018

Ямбол

Николинка Георгиева Колева

Секретар

312600018

Ямбол

Нели Петкова Гешева

Член

312600018

Ямбол

Румяна Николаева Басяку

Член

312600018

Ямбол

Антон Атанасов Рупчев

Член

312600018

Ямбол

Надежда Аглаева Горанова

Член

312600018

Ямбол

Димитър Манолов Манолов

Член

312600018

Ямбол

Симона Пламенова Стоянова

Член

312600019

Ямбол

Десислав Станимиров Монев

Председател

312600019

Ямбол

Мария Павлова Минчева

Зам.-председател

312600019

Ямбол

Миглена Стефанова Кръстанова

Секретар

312600019

Ямбол

Живко Любов Дочев

Член

312600019

Ямбол

Живка Танева Димитрова

Член

312600019

Ямбол

Габриела Борислав Симеонова

Член

312600019

Ямбол

Маша Димитрова Трендафилова

Член

312600019

Ямбол

Мария Димитрова Иванова

Член

312600019

Ямбол

Веселина Николаева Иванова

Член

312600020

Ямбол

Светла Стоянова Димова

Председател

312600020

Ямбол

Величка Янева Балчева

Зам.-председател

312600020

Ямбол

Даниела Иванова Димитрова

Секретар

312600020

Ямбол

Иван Стоянов Дражев

Член

312600020

Ямбол

Марийка Йорданова Желязкова

Член

312600020

Ямбол

Таня Минчева Ангелова

Член

312600020

Ямбол

Георги Генчев Карагеоргиев

Член

312600020

Ямбол

Донка Динева Неделчева

Член

312600020

Ямбол

Таня Русева Станкова

Член

312600021

Ямбол

Камелия Николаева Христова

Председател

312600021

Ямбол

Диана Николова Чолакова - Майсторова

Зам.-председател

312600021

Ямбол

Борис Георгиев Борисов

Секретар

312600021

Ямбол

Иван Георгиев Танчев

Член

312600021

Ямбол

Петьо Иванов Трендафилов

Член

312600021

Ямбол

Радостина Иванова Белчева

Член

312600021

Ямбол

Стефка Нейчева Андонова

Член

312600021

Ямбол

Веселина Друмева Георгиева

Член

312600021

Ямбол

Динка Вълчева Тачева

Член

312600022

Ямбол

Събка Георгиева Сакъзова

Председател

312600022

Ямбол

Румен Тодоров Радев

Зам.-председател

312600022

Ямбол

Теодор Георгиев Русев

Секретар

312600022

Ямбол

Стоянка Иванова Стратиева

Член

312600022

Ямбол

Палмира Павлинова Шидерова

Член

312600022

Ямбол

Стоян Генчев Дечков

Член

312600022

Ямбол

Димитър Николов Аврамов

Член

312600022

Ямбол

Аня Георгиева Динева

Член

312600022

Ямбол

Янка Тенева Вълчева

Член

312600023

Ямбол

Анджелина Борислав Пехливанова

Председател

312600023

Ямбол

Анушка Димитрова Аврамова

Зам.-председател

312600023

Ямбол

Румяна Станкова Бонева

Секретар

312600023

Ямбол

Здравка Дойчева Тодорова

Член

312600023

Ямбол

Мариана Ангелова Русева

Член

312600023

Ямбол

Калинка Тодорова Братанова

Член

312600023

Ямбол

Иван Георгиев Танев

Член

312600023

Ямбол

Кера Петрова Гугушева

Член

312600023

Ямбол

Мария Иванова Данкенова

Член

312600024

Ямбол

Петя Михайлова Динева

Председател

312600024

Ямбол

Калинка Димова Димитрова

Зам.-председател

312600024

Ямбол

Десислава Бойчева Стоянова

Секретар

312600024

Ямбол

Динка Тодорова Стефанова

Член

312600024

Ямбол

Биляна Йорданова Господинова

Член

312600024

Ямбол

Наташа Димитрова Колева

Член

312600024

Ямбол

Мара Атанасова Иванова

Член

312600024

Ямбол

Станислав Динков Начев

Член

312600024

Ямбол

Веселина Господинова Добрева

Член

312600025

Ямбол

Георги Боянов Георгиев

Председател

312600025

Ямбол

Наташа Димитрова Йорданова

Зам.-председател

312600025

Ямбол

Мариана Стоянова Иванова

Секретар

312600025

Ямбол

Динка Ангелова Иванова

Член

312600025

Ямбол

Светла Господинова Василева

Член

312600025

Ямбол

Мария Тодорова Иванова

Член

312600025

Ямбол

Фахрие Османова Расимова

Член

312600025

Ямбол

Николай Пенев Колев

Член

312600025

Ямбол

Иванка Димитрова Минева

Член

312600026

Ямбол

Милена Еленова Димитрова

Председател

312600026

Ямбол

Венко Едрев Велков

Зам.-председател

312600026

Ямбол

Маргарита Стоилова Михайлова

Секретар

312600026

Ямбол

Виолета Василева Димитрова

Член

312600026

Ямбол

Ваня Миткова Шидерова

Член

312600026

Ямбол

Добри Петров Добрев

Член

312600026

Ямбол

Динка Димитрова Димитрова

Член

312600026

Ямбол

Данчо Василев Иванов

Член

312600026

Ямбол

Цонка Иванова Василева

Член

312600027

Ямбол

Зарка Милева Петкова

Председател

312600027

Ямбол

Златанка Тодорова Стоянова

Зам.-председател

312600027

Ямбол

Иван Стоянов Данев

Секретар

312600027

Ямбол

Слав Иванов Кавалов

Член

312600027

Ямбол

Елка Минчева Динева

Член

312600027

Ямбол

Николина Стефанова Иванова

Член

312600027

Ямбол

Георги Димов Атанасов

Член

312600027

Ямбол

Стоянка Михалева Русева

Член

312600027

Ямбол

Мария Косева Петрова

Член

312600028

Ямбол

Виолета Йорданова Йорданова

Председател

312600028

Ямбол

Галина Йорданова Русева

Зам.-председател

312600028

Ямбол

Мирослава Василева Василева-Митева

Секретар

312600028

Ямбол

Дарина Живкова Рахнева

Член

312600028

Ямбол

Пепа Славчева Петрова

Член

312600028

Ямбол

Денис Иванов Станков

Член

312600028

Ямбол

Руси Иванов Русев

Член

312600028

Ямбол

Габриела Димова Александрова

Член

312600028

Ямбол

Димитър Радев Димитров

Член

312600029

Ямбол

Станка Чернева Пенева

Председател

312600029

Ямбол

Диан Андреев Цонков

Зам.-председател

312600029

Ямбол

Мария Евгениева Михайлова

Секретар

312600029

Ямбол

Мариана Димова Костова

Член

312600029

Ямбол

Георги Христов Георгиев

Член

312600029

Ямбол

Жечка Костова Василева

Член

312600029

Ямбол

Донка Стоянова Анастасова

Член

312600029

Ямбол

Златислава Янкова Кирилова

Член

312600029

Ямбол

Гергана Христова Райнова

Член

312600030

Ямбол

Денислав Христов Димитров

Председател

312600030

Ямбол

Елена Желязкова Димитрова

Зам.-председател

312600030

Ямбол

Георги Стоянов Георгиев

Секретар

312600030

Ямбол

Мария Ганчева Дренска

Член

312600030

Ямбол

Спаска Стоянова Йорданова

Член

312600030

Ямбол

Пенка Русева Михова

Член

312600030

Ямбол

Желязко Ненов Недялков

Член

312600031

Ямбол

Теодора Цветкова Кирова

Председател

312600031

Ямбол

Иванка Николова Гечева

Зам.-председател

312600031

Ямбол

Велислава Петкова Донева

Секретар

312600031

Ямбол

Венета Владинова Вълкова

Член

312600031

Ямбол

Дамян Николов Йондов

Член

312600031

Ямбол

Спаска Желязкова Чемширова

Член

312600031

Ямбол

Стоянка Тодорова Терзиева

Член

312600032

Ямбол

Жени Колева Петрова

Председател

312600032

Ямбол

Борянка Стоева Балева-Киндалова

Зам.-председател

312600032

Ямбол

Ивелин Димитров Стоянов

Секретар

312600032

Ямбол

Петя Гаврилова Гаврилова

Член

312600032

Ямбол

Ваньо Христов Паскалев

Член

312600032

Ямбол

Светла Илиева Славова-Стоева

Член

312600032

Ямбол

Мария Георгиева Чиповска

Член

312600032

Ямбол

Атанас Димитров Ников

Член

312600032

Ямбол

Цвета Красимирова Стефанова

Член

312600033

Ямбол

Мери Костова Стоилова

Председател

312600033

Ямбол

Татяна Желязкова Найденова

Зам.-председател

312600033

Ямбол

Катя Борисова Бодушка

Секретар

312600033

Ямбол

Ради Димитров Апостолов

Член

312600033

Ямбол

Митка Колева Петкова - Върбанова

Член

312600033

Ямбол

Галина Любенова Палукова

Член

312600033

Ямбол

Лазар Василев Банков

Член

312600034

Ямбол

Йонко Атанасов Йовчев

Председател

312600034

Ямбол

Мария Иванова Баева

Зам.-председател

312600034

Ямбол

Ренета Неделчева Кавръкова

Секретар

312600034

Ямбол

Диляна Иванова Панайотова

Член

312600034

Ямбол

Катя Колева Митева

Член

312600034

Ямбол

Светла Симеонова Овчарова

Член

312600034

Ямбол

Банко Михайлов Банов

Член

312600034

Ямбол

Димитър Йорданов Брънков

Член

312600034

Ямбол

Златан Руменов Момчилов

Член

312600035

Ямбол

Мария - Луиза Борисова Борисова

Председател

312600035

Ямбол

Маргарита Кирилова Ангелова

Зам.-председател

312600035

Ямбол

Цветана Христова Димова

Секретар

312600035

Ямбол

Анелия Наскова Начева

Член

312600035

Ямбол

Галя Йорданова Чуканова - Димитрова

Член

312600035

Ямбол

Даниела Стоянова Симеонова

Член

312600035

Ямбол

Лиляна Борисова Атанасова

Член

312600035

Ямбол

Диана Атанасова Чакалова

Член

312600035

Ямбол

Десислава Маргаритова Димитрова

Член

312600036

Ямбол

Диян Иванов Митев

Председател

312600036

Ямбол

Златица Георгиева Манева

Зам.-председател

312600036

Ямбол

Светлана Петрова Иванова

Секретар

312600036

Ямбол

Таня Вълева Данева

Член

312600036

Ямбол

Гинка Иванова Русева

Член

312600036

Ямбол

Анастасия Георгиева Банова

Член

312600036

Ямбол

Руси Недев Русев

Член

312600036

Ямбол

Станка Николова Стоянова

Член

312600036

Ямбол

Виктор Маргаритов Димитров

Член

312600037

Ямбол

Христина Георгиева Манова

Председател

312600037

Ямбол

Радостина Кръстева Стефанова

Зам.-председател

312600037

Ямбол

Байчо Иванов Баев

Секретар

312600037

Ямбол

Мариана Атанасова Джиновска

Член

312600037

Ямбол

Георги Илчев Господинов

Член

312600037

Ямбол

Павлин Митков Наумов

Член

312600037

Ямбол

Кръстина Генчева Казакова

Член

312600037

Ямбол

Христомир Василев Арнаудов

Член

312600037

Ямбол

Жасмина Рафаел Стефанова

Член

312600038

Ямбол

Златина Василева Георгиева

Председател

312600038

Ямбол

Атанас Маринов Стоянов

Зам.-председател

312600038

Ямбол

Таня Андонова Хаджидимитрова

Секретар

312600038

Ямбол

Невена Данева Георгиева

Член

312600038

Ямбол

Силвия Иванова Куртева

Член

312600038

Ямбол

Сийка Георгиева Ъкова

Член

312600038

Ямбол

Радка Тодорова Карамитева

Член

312600038

Ямбол

Добромир Недялков Янакиев

Член

312600038

Ямбол

Йоанна Калоянова Парушева

Член

312600039

Ямбол

Лъчезар Методиев Лазаров

Председател

312600039

Ямбол

Янка Митева Джендова

Зам.-председател

312600039

Ямбол

Добринка Атанасова Балканска

Секретар

312600039

Ямбол

Мима Желязкова Георгиева

Член

312600039

Ямбол

Златанка Христова Дякова

Член

312600039

Ямбол

Георги Драгиев Георгиев

Член

312600039

Ямбол

Радка Янкова Нешева

Член

312600039

Ямбол

Снежанка Пенкова Събева

Член

312600039

Ямбол

Спасена Енчева Ковачева - Минчева

Член

312600040

Ямбол

Добра Русчева Шопова

Председател

312600040

Ямбол

Стефан Георгиев Стефанов

Зам.-председател

312600040

Ямбол

Дарина Богданова Илчева

Секретар

312600040

Ямбол

Сиана Костадинова Дюлгерова

Член

312600040

Ямбол

Красимира Евгениева Асенова

Член

312600040

Ямбол

Мария-Десислава Димитрова Колева

Член

312600040

Ямбол

Донка Петрова Попова

Член

312600040

Ямбол

Мария Илиева Господинова

Член

312600040

Ямбол

Соня Тончева Саллакова-Иванова

Член

312600041

Ямбол

Хасан Ахмед Хасан

Председател

312600041

Ямбол

Лиляна Георгиева Топалова

Зам.-председател

312600041

Ямбол

Велина Тодорова Станчева

Секретар

312600041

Ямбол

Димитър Николов Вангелов

Член

312600041

Ямбол

Любен Здравков Николов

Член

312600041

Ямбол

Митка Георгиева Марчева

Член

312600041

Ямбол

Нели Димитрова Грудева

Член

312600041

Ямбол

Атанас Тенев Георгиев

Член

312600041

Ямбол

Даниела Петрова Панова

Член

312600042

Ямбол

Даниела Йорданова Йорданова

Председател

312600042

Ямбол

Росица Стоянова Ценова

Зам.-председател

312600042

Ямбол

Росица Христова Събева

Секретар

312600042

Ямбол

Деница Рускова Бонева

Член

312600042

Ямбол

Недко Костов Тодоров

Член

312600042

Ямбол

Петър Минков Славов

Член

312600042

Ямбол

Даниел Сотиров Мутафчиев

Член

312600042

Ямбол

Тодор Христов Тодоров

Член

312600042

Ямбол

Мартин Димитров Ковачки

Член

312600043

Ямбол

Дженка Георгиева Димитрова

Председател

312600043

Ямбол

Ангел Георгиев Иванов

Зам.-председател

312600043

Ямбол

Пенка Танева Колева

Секретар

312600043

Ямбол

Сийка Господинова Дякова

Член

312600043

Ямбол

Анатоли Иванов Иванов

Член

312600043

Ямбол

Митко Ангелов Василев

Член

312600043

Ямбол

Божидар Божилов Мутафчиев

Член

312600043

Ямбол

Стоил Тодоров Стоилов

Член

312600043

Ямбол

Георги Петров Панов

Член

312600044

Ямбол

Хасан Хасан Чаталбаш

Председател

312600044

Ямбол

Николай Георгиев Даскалов

Зам.-председател

312600044

Ямбол

Нели Георгиева Тодорова

Секретар

312600044

Ямбол

Красимир Ганчев Ганев

Член

312600044

Ямбол

Ангелина Димитрова Маринова

Член

312600044

Ямбол

Георги Цанков Александров

Член

312600044

Ямбол

Мария Димитрова Драгнева

Член

312600044

Ямбол

Таня Райкова Пенкова

Член

312600044

Ямбол

Лозетина Дойчинова Дойчинова

Член

312600045

Ямбол

Видка Димитрова Сотирова

Председател

312600045

Ямбол

Николай Ненов Николов

Зам.-председател

312600045

Ямбол

Пламен Любомиров Попов

Секретар

312600045

Ямбол

Михаил Иванов Михайлов

Член

312600045

Ямбол

Иван Стоянов Иванов

Член

312600045

Ямбол

Исмаил Рамаданов Кемалов

Член

312600045

Ямбол

Дженка Димитрова Стефанова

Член

312600045

Ямбол

Стоян Георгиев Стоянов

Член

312600045

Ямбол

Вилиан Георгиев Лазаров

Член

312600046

Ямбол

Али Сюлейман Дормуш

Председател

312600046

Ямбол

Радка Иванова Георгиева

Зам.-председател

312600046

Ямбол

Йордан Димитров Събев

Секретар

312600046

Ямбол

Стоян Митев Жеков

Член

312600046

Ямбол

Руска Динева Василева

Член

312600046

Ямбол

Исус Николаев Кръстев

Член

312600046

Ямбол

Димитър Мирчев Иванов

Член

312600046

Ямбол

Коста Добрев Стоев

Член

312600046

Ямбол

Станислава Юлиева Колева

Член

312600047

Ямбол

Ваня Малешкова Маркова

Председател

312600047

Ямбол

Нейко Тенев Тенев

Зам.-председател

312600047

Ямбол

Любка Дамянова Йондова

Секретар

312600047

Ямбол

Тодор Енчев Тодоров

Член

312600047

Ямбол

Димитър Атанасов Георгиев

Член

312600047

Ямбол

Ребека Дамянова Йондова

Член

312600047

Ямбол

Галя Недялкова Андонова

Член

312600047

Ямбол

Стоянка Тенева Вълчанова

Член

312600047

Ямбол

Цветан Василев Цветанов

Член

312600048

Ямбол

Димитър Динков Иванов

Председател

312600048

Ямбол

Цонка Русева Василева

Зам.-председател

312600048

Ямбол

Руска Марчева Гогова

Секретар

312600048

Ямбол

Женя Вълчева Дералиева

Член

312600048

Ямбол

Руско Колев Русев

Член

312600048

Ямбол

Юлия Ангелова Милева

Член

312600048

Ямбол

Кънчо Кръстев Кръстев

Член

312600048

Ямбол

Димитър Атанасов Димитров

Член

312600048

Ямбол

Кристина Николова Крумова

Член

312600049

Ямбол

Мария Цанкова Атанасова

Председател

312600049

Ямбол

Иван Стоянов Стоянов

Зам.-председател

312600049

Ямбол

Христина Иванова Христова

Секретар

312600049

Ямбол

Весела Красимирова Данева

Член

312600049

Ямбол

Йордан Митев Бяндов

Член

312600049

Ямбол

Емил Димитров Памуков

Член

312600049

Ямбол

Александър Таков Тодоров

Член

312600049

Ямбол

Мария Андонова Георгиева

Член

312600049

Ямбол

Нора Литова Велинска

Член

312600050

Ямбол

Панайот Ненчев Стефанов

Председател

312600050

Ямбол

Ахмед Ахмед Али

Зам.-председател

312600050

Ямбол

Тодорка Минкова Желязкова

Секретар

312600050

Ямбол

Елка Апостолова Никифорова

Член

312600050

Ямбол

Данка Севова Грънчарова

Член

312600050

Ямбол

Валентин Иванов Иванов

Член

312600050

Ямбол

Любомир Тодоров Ламбов

Член

312600050

Ямбол

Радостина Жечкова Василева

Член

312600050

Ямбол

Йорданка Цветанова Лозанова

Член

312600051

Ямбол

Станка Димитрова Вангелова

Председател

312600051

Ямбол

Ойя Орханова Юсеинова

Зам.-председател

312600051

Ямбол

Диана Желева Русева

Секретар

312600051

Ямбол

Таньо Марков Танев

Член

312600051

Ямбол

Юлиян Красимиров Христов

Член

312600051

Ямбол

Теодор Любомиров Ламбов

Член

312600051

Ямбол

Катя Любенова Донева

Член

312600051

Ямбол

Стоян Ясенов Иванов

Член

312600051

Ямбол

Виктор Трайков Костадинов

Член

312600052

Ямбол

Павел Господинов Господинов

Председател

312600052

Ямбол

Жаклин Радионова Радионова

Зам.-председател

312600052

Ямбол

Пенка Иванова Иванова

Секретар

312600052

Ямбол

Анета Тодорова Иванова

Член

312600052

Ямбол

Красимир Йорданов Гълъбов

Член

312600052

Ямбол

Галина Ангелова Георгиева

Член

312600052

Ямбол

Величка Стоянова Христова

Член

312600052

Ямбол

Георги Колев Георгиев

Член

312600052

Ямбол

Виолета Любенова Кънева

Член

312600053

Ямбол

Марияна Желязкова Христова

Председател

312600053

Ямбол

Генка Ангелова Христова

Зам.-председател

312600053

Ямбол

Лиляна Щилиянова Димитрова

Секретар

312600053

Ямбол

Минка Минчева Матева

Член

312600053

Ямбол

Галина Андонова Желева

Член

312600053

Ямбол

Петър Димов Иванов

Член

312600053

Ямбол

Димитър Стоянов Калчев

Член

312600053

Ямбол

Илия Василев Банков

Член

312600053

Ямбол

Пенка Господинова Павлова

Член

312600054

Ямбол

Валентин Иванов Светличков

Председател

312600054

Ямбол

Георги Дарев Георгиев

Зам.-председател

312600054

Ямбол

Пенка Тодорова Игнатова

Секретар

312600054

Ямбол

Сениха Алишева Тодорова

Член

312600054

Ямбол

Мариана Господинова Василева

Член

312600054

Ямбол

Красимир Христов Божилов

Член

312600054

Ямбол

Таня Кръстева Иванова

Член

312600055

Ямбол

Асие Азисова Якубова

Председател

312600055

Ямбол

Пенка Тотева Марова-Дичева

Зам.-председател

312600055

Ямбол

Юлияна Йорданова Герганова - Маврова

Секретар

312600055

Ямбол

Надежда Светославова Димитрова

Член

312600055

Ямбол

Енчо Иванов Пасков

Член

312600055

Ямбол

Гергана Атанасова Иванова

Член

312600055

Ямбол

Димитър Митков Ангелов

Член

312600055

Ямбол

Венета Иванова Илчева

Член

312600055

Ямбол

Стефан Стоянов Трашлиев

Член

312600056

Ямбол

Радостин Господинов Райчев

Председател

312600056

Ямбол

Кремена Илиева Иванова

Зам.-председател

312600056

Ямбол

Лена Ангелова Янкова

Секретар

312600056

Ямбол

Жана Димитрова Божилова

Член

312600056

Ямбол

Янка Георгиева Куманова

Член

312600056

Ямбол

Петя Василева Василева

Член

312600056

Ямбол

Станимир Георгиев Стойнов

Член

312600056

Ямбол

Георги Стойков Стойков

Член

312600056

Ямбол

Ваня Константинова Ватева

Член

312600057

Ямбол

Георги Ангелов Георгиев

Председател

312600057

Ямбол

Диляна Георгиева Георгиева

Зам.-председател

312600057

Ямбол

Таня Димитрова Кожухарова

Секретар

312600057

Ямбол

Митка Янакиева Зотова

Член

312600057

Ямбол

Райка Петрова Донева

Член

312600057

Ямбол

Веселка Колева Господинова

Член

312600057

Ямбол

Михаил Тодоров Михайлов

Член

312600057

Ямбол

Дончо Стоянов Влаев

Член

312600057

Ямбол

Донка Петрова Андонова

Член

312600058

Ямбол

Георги Димитров Аджис

Председател

312600058

Ямбол

Иванка Стефанова Михалева

Зам.-председател

312600058

Ямбол

Мария Христова Ангелова

Секретар

312600058

Ямбол

Станимир Иванов Иванов

Член

312600058

Ямбол

Донка Анастасова Иванова

Член

312600058

Ямбол

Митко Димитров Ангелов

Член

312600058

Ямбол

Тинка Бонева Петрова

Член

312600058

Ямбол

Николай Стойчев Георгиев

Член

312600058

Ямбол

Елица Павлова Георгиева

Член

312600059

Ямбол

Валя Стоянова Рангелова

Председател

312600059

Ямбол

Георги Щилиянов Карагеоргиев

Зам.-председател

312600059

Ямбол

Марийка Димитрова Костова

Секретар

312600059

Ямбол

Станка Атанасова Панайотова

Член

312600059

Ямбол

Теодора Митева Стратиева

Член

312600059

Ямбол

Иван Георгиев Стойнов

Член

312600059

Ямбол

Божанка Иванова Пашова

Член

312600059

Ямбол

Любомир Стоянов Павлов

Член

312600059

Ямбол

Мария Благомирова Рупанова

Член

312600060

Ямбол

Марияна Иванова Колева

Председател

312600060

Ямбол

Галя Малчева Малчева

Зам.-председател

312600060

Ямбол

Росица Божилова Кондова - Банова

Секретар

312600060

Ямбол

Георги Панайотов Костов

Член

312600060

Ямбол

Диан Георгиев Грозев

Член

312600060

Ямбол

Андон Стойчев Събев

Член

312600060

Ямбол

Марийка Костова Георгиева

Член

312600060

Ямбол

Николета Димитрова Аргирова

Член

312600060

Ямбол

Недялка Желязкова Станева

Член

312600061

Ямбол

Галина Атанасова Жекова

Председател

312600061

Ямбол

Анелия Лазарова Митева

Зам.-председател

312600061

Ямбол

Христина Вълкова Христова

Секретар

312600061

Ямбол

Йордан Георгиев Йорданов

Член

312600061

Ямбол

Ганка Николова Чернева

Член

312600061

Ямбол

Ана Добрева Димова

Член

312600061

Ямбол

Галин Събев Събев

Член

312600061

Ямбол

Даниела Миткова Тодорова

Член

312600061

Ямбол

Симона Венциславова Милачкова-Димитрова

Член

312600062

Ямбол

Кънчо Георгиев Кънев

Председател

312600062

Ямбол

Доника Иванова Тинтонова

Зам.-председател

312600062

Ямбол

Дора Желева Желева

Секретар

312600062

Ямбол

Живко Георгиев Желязков

Член

312600062

Ямбол

Ирина Иванова Начева

Член

312600062

Ямбол

Стоянка Димитрова Стоянова

Член

312600062

Ямбол

Димитър Иванов Палов

Член

312600062

Ямбол

Митка Мирчева Георгиева

Член

312600062

Ямбол

Капка Генчева Господинова

Член

312600063

Ямбол

Живка Желева Стойчева

Председател

312600063

Ямбол

Стелиана Живкова Врачева

Зам.-председател

312600063

Ямбол

Магдалена Стоянова Хаджиева

Секретар

312600063

Ямбол

Янка Петрова Митева

Член

312600063

Ямбол

Елена Цветанова Иванова-Динева

Член

312600063

Ямбол

Христина Димова Георгиева

Член

312600063

Ямбол

Даниела Емилова Сотирова

Член

312600063

Ямбол

Иванка Желязкова Станева

Член

312600063

Ямбол

Стоян Динев Стоянов

Член

312600064

Ямбол

Красимира Кирилова Ромер

Председател

312600064

Ямбол

Стоян Христов Христов

Зам.-председател

312600064

Ямбол

Петър Генчев Петров

Секретар

312600064

Ямбол

Женя Янкова Стоянова

Член

312600064

Ямбол

Светла Георгиева Иванова

Член

312600064

Ямбол

Любослав Тенев Тенев

Член

312600064

Ямбол

Десислава Галинова Желязкова

Член

312600065

Ямбол

Ваня Андонова Иванова

Председател

312600065

Ямбол

Красимира Георгиева Тинтонова

Зам.-председател

312600065

Ямбол

Христо Иванов Петров

Секретар

312600065

Ямбол

Мария Христова Стоянова

Член

312600065

Ямбол

Стоянка Димитрова Стайкова

Член

312600065

Ямбол

Мима Стоянова Йовчева

Член

312600065

Ямбол

Жаклин Тодорова Генова

Член

312600066

Ямбол

Петър Николаев Дучев

Председател

312600066

Ямбол

Георги Филипов Танев

Зам.-председател

312600066

Ямбол

Даниела Стоянова Иванова

Секретар

312600066

Ямбол

Нина Михаилова Златева

Член

312600066

Ямбол

Веса Драгиева Георгиева

Член

312600066

Ямбол

Дора Колева Тонева

Член

312600066

Ямбол

Ивелина Димитрова Иванова

Член

312600066

Ямбол

Ганка Петрова Господинова

Член

312600066

Ямбол

Мария Димова Мирчева

Член

312600067

Ямбол

Владимир Иванов Вълчев

Председател

312600067

Ямбол

Стоянка Пенкова Манчева

Зам.-председател

312600067

Ямбол

Йордан Радев Йорданов

Секретар

312600067

Ямбол

Янка Тодорова Трендафилова

Член

312600067

Ямбол

Живко Дончев Ангелов

Член

312600067

Ямбол

Красимир Георгиев Ангелов

Член

312600067

Ямбол

Елена Митева Господинова

Член

312600067

Ямбол

Стоян Радулов Бурлаков

Член

312600067

Ямбол

Георги Калоянов Анастасов

Член

312600068

Ямбол

Екатерина Пантелеева Георгиева

Председател

312600068

Ямбол

Жана Николаева Нейкова

Зам.-председател

312600068

Ямбол

Райна Николаева Доскачарова

Секретар

312600068

Ямбол

Теодора Димитрова Димитрова - Георгиева

Член

312600068

Ямбол

Валентина Костадинова Челебиева

Член

312600068

Ямбол

Керанка Георгиева Абрашева

Член

312600068

Ямбол

Янка Донева Георгиева

Член

312600068

Ямбол

Милен Стоянов Кабадиев

Член

312600068

Ямбол

Ваня Йорданова Дучева

Член

312600069

Ямбол

Донка Димитрова Господинова

Председател

312600069

Ямбол

Гюлнар Мехмедова Кърпачева

Зам.-председател

312600069

Ямбол

Камелия Иванова Станева

Секретар

312600069

Ямбол

Ангелина Иванова Георгиева

Член

312600069

Ямбол

Пенка Костадинова Тодорова

Член

312600069

Ямбол

Тодор Радулов Бурлаков

Член

312600069

Ямбол

Донка Атанасова Тонева

Член

312600070

Ямбол

Мима Николова Милева

Председател

312600070

Ямбол

Нели Иванова Димитрова

Зам.-председател

312600070

Ямбол

Диман Колев Димитров

Секретар

312600070

Ямбол

Мария Тодорова Колева

Член

312600070

Ямбол

Иванка Христова Димитрова

Член

312600070

Ямбол

Рада Стратиева Данева

Член

312600070

Ямбол

Йордан Колев Йорданов

Член

312600070

Ямбол

Атанаска Димитрова Димитрова

Член

312600070

Ямбол

Димитринка Колева Желева

Член

312600071

Ямбол

Ивелин Иванов Сотиров

Председател

312600071

Ямбол

Илю Люцканов Илев

Зам.-председател

312600071

Ямбол

Даниела Василева Петрова

Секретар

312600071

Ямбол

Димо Стоянов Димов

Член

312600071

Ямбол

Кина Димитрова Георгиева

Член

312600071

Ямбол

Динка Добрева Добрева

Член

312600071

Ямбол

Ася Ангелова Гогуланова

Член

312600071

Ямбол

Диана Петрова Атанасова

Член

312600071

Ямбол

Янка Стефанова Трашлиева - Кръстева

Член

312600072

Ямбол

Анна-Мария Тодорова Тодорова

Председател

312600072

Ямбол

Таня Костова Костова

Зам.-председател

312600072

Ямбол

Татяна Димитрова Йовчева

Секретар

312600072

Ямбол

Христина Лазарова Панчева

Член

312600072

Ямбол

Дияна Минчева Стойкова

Член

312600072

Ямбол

Томислав Радомиров Господинов

Член

312600072

Ямбол

Ангелинка Стойчева Желязкова

Член

312600072

Ямбол

Димитър Благоев Кънев

Член

312600072

Ямбол

Гергана Василева Георгиева

Член

312600073

Ямбол

Пенка Георгиева Коева

Председател

312600073

Ямбол

Златина Денчева Емелянова

Зам.-председател

312600073

Ямбол

Красимир Радков Димитров

Секретар

312600073

Ямбол

Милка Янкова Димитрова

Член

312600073

Ямбол

Галя Господинова Василева

Член

312600073

Ямбол

Митка Георгиева Ончева

Член

312600073

Ямбол

Тонка Калинова Михайлова

Член

312600073

Ямбол

Николинка Ангелова Вълкова

Член

312600073

Ямбол

Стоянка Андонова Маркова

Член

312600074

Ямбол

Васко Стоянов Стоянов

Председател

312600074

Ямбол

Иванка Рускова Русева

Зам.-председател

312600074

Ямбол

Таня Желязкова Иванова

Секретар

312600074

Ямбол

Иванка Дончева Герганова

Член

312600074

Ямбол

Геновева Славова Младенова

Член

312600074

Ямбол

Димчо Петков Добрев

Член

312600074

Ямбол

Венцислав Георгиев Хардалов

Член

312600074

Ямбол

Йорданка Господинова Пумпалова

Член

312600074

Ямбол

Светослав Иванов Кръстев

Член

312600075

Ямбол

Митко Бинев Динев

Председател

312600075

Ямбол

Станимира Петрова Янева

Зам.-председател

312600075

Ямбол

Величка Тошева Желязкова

Секретар

312600075

Ямбол

Ангелина Красимирова Маджарова - Петрова

Член

312600075

Ямбол

Николай Крумов Запрянов

Член

312600075

Ямбол

Румен Георгиев Минчев

Член

312600075

Ямбол

Стойка Борисова Неделчева

Член

312600076

Ямбол

Снежана Янакиева Георгиева

Председател

312600076

Ямбол

Иван Димитров Иванов

Зам.-председател

312600076

Ямбол

Галина Проданова Вълчева

Секретар

312600076

Ямбол

Митра Манолова Пеева

Член

312600076

Ямбол

Иванка Радева Вълкова

Член

312600076

Ямбол

Валентин Георгиев Атанасов

Член

312600076

Ямбол

Денка Йорданова Иванова

Член

312600076

Ямбол

Надя Тонева Манолова

Член

312600076

Ямбол

Елина Василева Стоименова

Член

312600077

Ямбол

Емилия Ганева Михайлова-Проданова

Председател

312600077

Ямбол

Елена Паскалева Иванова

Зам.-председател

312600077

Ямбол

Стефан Киров Балъкчиев

Секретар

312600077

Ямбол

Станка Стоянова Стоянова

Член

312600077

Ямбол

Ганка Колева Бинева

Член

312600077

Ямбол

Георги Стоянов Дончев

Член

312600077

Ямбол

Гергана Йорданова Миланова

Член

312600077

Ямбол

Ангелина Йорданова Тодорова

Член

312600077

Ямбол

Деян Иванов Иванов

Член

312600078

Ямбол

Светла Господинова Христова

Председател

312600078

Ямбол

Мария Ивайлова Желева

Зам.-председател

312600078

Ямбол

Донка Иванова Станоевич

Секретар

312600078

Ямбол

Донка Илчева Николова

Член

312600078

Ямбол

Петко Янакиев Янакиев

Член

312600078

Ямбол

Георги Грозев Георгиев

Член

312600078

Ямбол

Стойка Стоянова Белчева

Член

312600078

Ямбол

Йонка Тенева Георгиева

Член

312600078

Ямбол

Светлана Георгиева Стойкова

Член

312600079

Ямбол

Иванка Желязкова Илиева

Председател

312600079

Ямбол

Светозар Христов Тонев

Зам.-председател

312600079

Ямбол

Добрин Любомиров Парашкевов

Секретар

312600079

Ямбол

Мариета Ангелова Вълкова

Член

312600079

Ямбол

Мария Георгиева Георгиева

Член

312600079

Ямбол

Айлин Нуриева Кърпачева

Член

312600079

Ямбол

Атанаска Йорданова Чобанова

Член

312600079

Ямбол

Николина Димитрова Русева

Член

312600079

Ямбол

Симона Светославова Кръстева

Член

312600080

Ямбол

Галина Танева Александрова

Председател

312600080

Ямбол

Стоян Христов Стоянов

Зам.-председател

312600080

Ямбол

Марияна Димитрова Славова

Секретар

312600080

Ямбол

Минка Петкова Тенева

Член

312600080

Ямбол

Елина Господинова Делигрозева

Член

312600080

Ямбол

Маргарита Георгиева Стоянова

Член

312600080

Ямбол

Цанка Георгиева Козарова

Член

312600080

Ямбол

Иванка Георгиева Андонова

Член

312600080

Ямбол

Ваня Колева Петрова

Член

312600081

Ямбол

Галина Панайотова Иванова

Председател

312600081

Ямбол

Таня Тенева Русева

Зам.-председател

312600081

Ямбол

Добринка Станчева Ангелова

Секретар

312600081

Ямбол

Мариана Митева Костадинова

Член

312600081

Ямбол

Любка Александрова Стоянова

Член

312600081

Ямбол

Симеон Желев Желев

Член

312600081

Ямбол

Галина Стоянова Стоянова

Член

312600081

Ямбол

Даниела Веселинова Демирева

Член

312600081

Ямбол

Миглена Андонова Казакова

Член

312600082

Ямбол

Димитринка Кирова Петкова

Председател

312600082

Ямбол

Марияна Димитрова Коева

Зам.-председател

312600082

Ямбол

Валентина Пеева Сарайдарова

Секретар

312600082

Ямбол

Стефка Маркова Йорданова

Член

312600082

Ямбол

Йорданка Алексиева Петрова

Член

312600082

Ямбол

Таня Андонова Ковачева

Член

312600082

Ямбол

Галя Иванова Стойкова

Член

312600082

Ямбол

Велина Василева Димова

Член

312600082

Ямбол

Петя Желязкова Петрова

Член

312600083

Ямбол

Стоян Стефанов Трашлиев

Председател

312600083

Ямбол

Недялка Андонова Танева

Зам.-председател

312600083

Ямбол

Анна Валентинова Петрова

Секретар

312600083

Ямбол

Тотко Кирилов Бакърджиев

Член

312600083

Ямбол

Недялка Димитрова Маринова

Член

312600083

Ямбол

Диана Николова Янчева

Член

312600083

Ямбол

Йорданка Георгиева Георгиева

Член

312600083

Ямбол

Биляна Цветанова Здравкова

Член

312600083

Ямбол

Мария Иванова Сотева

Член

312600084

Ямбол

Ваня Живкова Елкова

Председател

312600084

Ямбол

Желязко Янев Янакиев

Зам.-председател

312600084

Ямбол

Маргарита Милкова Милкова - Атанасова

Секретар

312600084

Ямбол

Георги Димитров Сталев

Член

312600084

Ямбол

Илияна Тодорова Колева

Член

312600084

Ямбол

Златко Христов Кортенски

Член

312600084

Ямбол

Любка Христова Неделчева

Член

312600084

Ямбол

Константин Илиев Калчев

Член

312600084

Ямбол

Милена Илчева Стефанова

Член

312600085

Ямбол

Деян Михайлов Донев

Председател

312600085

Ямбол

Жечка Георгиева Мансарлийска

Зам.-председател

312600085

Ямбол

Станислава Николова Желева

Секретар

312600085

Ямбол

Иванка Йорданова Костова

Член

312600085

Ямбол

Георги Митков Стратиев

Член

312600085

Ямбол

Ради Петров Радев

Член

312600085

Ямбол

Екатерина Андреева Богдева

Член

312600085

Ямбол

Петя Иванова Алексиева

Член

312600085

Ямбол

Нейка Николова Иванова

Член

312600086

Ямбол

Иванка Жекова Радева

Председател

312600086

Ямбол

Мариана Атанасова Неделчева

Зам.-председател

312600086

Ямбол

Спаска Георгиева Петкова

Секретар

312600086

Ямбол

Дарина Георгиева Марчева

Член

312600086

Ямбол

Нели Божидарова Йорданова

Член

312600086

Ямбол

Стоянка Илиева Николова

Член

312600086

Ямбол

Янка Атанасова Кирова

Член

312600086

Ямбол

Ивелина Йорданова Точева

Член

312600086

Ямбол

Диана Илиева Казакова

Член

312600087

Ямбол

Мариана Димитрова Илиева

Председател

312600087

Ямбол

Димитринка Панайотова Панайотова

Зам.-председател

312600087

Ямбол

Галина Аврамова Русева

Секретар

312600087

Ямбол

Милка Георгиева Пейчева

Член

312600087

Ямбол

Христо Стойков Пехливанов

Член

312600087

Ямбол

Анета Иванова Момчева

Член

312600087

Ямбол

Димка Стоянова Христова

Член

312600087

Ямбол

Виолета Тончева Василева

Член

312600087

Ямбол

Господинка Димитрова Желязкова

Член

312600088

Ямбол

Ваня Тодорова Керемидчиева

Председател

312600088

Ямбол

Иван Костадинов Иванов

Зам.-председател

312600088

Ямбол

Даниела Иванова Георгиева

Секретар

312600088

Ямбол

Маринка Димова Славова

Член

312600088

Ямбол

Димитър Георгиев Иванов

Член

312600088

Ямбол

Йордан Георгиев Зурлев

Член

312600088

Ямбол

Ангел Николов Ангелов

Член

312600088

Ямбол

Иван Митев Узунов

Член

312600088

Ямбол

Тройка Панайотова Колева

Член

312600089

Ямбол

Стефка Георгиева Бакалова

Председател

312600089

Ямбол

Иванка Ангелова Кирова

Зам.-председател

312600089

Ямбол

Росица Иванова Стоилова

Секретар

312600089

Ямбол

Иванка Янкова Ангелова

Член

312600089

Ямбол

Даниела Петрова Тодорова

Член

312600089

Ямбол

Красимира Георгиева Динева

Член

312600089

Ямбол

Калинка Ганева Иванова

Член

312600089

Ямбол

Пламен Пенев Чуховски

Член

312600089

Ямбол

Диан Александров Александров

Член

312600090

Ямбол

Дилян Михайлов Генов

Председател

312600090

Ямбол

Тянка Русева Чакалова

Зам.-председател

312600090

Ямбол

Марийка Василева Недялкова

Секретар

312600090

Ямбол

Гавраил Борисов Гавраилов

Член

312600090

Ямбол

Боряна Павлова Янкова

Член

312600090

Ямбол

Георги Господинов Господинов

Член

312600090

Ямбол

Маргарита Димитрова Тодорова

Член

312600090

Ямбол

Драгомир Златев Драгнев

Член

312600090

Ямбол

Веселина Господинова Иванова

Член

312600091

Ямбол

Никола Ивайлов Иванов

Председател

312600091

Ямбол

Милена Тодорова Тодорова

Зам.-председател

312600091

Ямбол

Антоанета Николаева Сотирова

Секретар

312600091

Ямбол

Генка Иванова Петрова

Член

312600091

Ямбол

Иванка Димитрова Кромидова

Член

312600091

Ямбол

Калинка Ташева Геренова

Член

312600091

Ямбол

Красимира Симеонова Пеева

Член

312600091

Ямбол

Ваня Колева Георгиева

Член

312600091

Ямбол

Мария Стефанова Стоянова

Член

312600092

Ямбол

Светлина Стоянова Карапетрова

Председател

312600092

Ямбол

Йорданка Иванова Костадинова

Зам.-председател

312600092

Ямбол

Иванка Христова Атанасова

Секретар

312600092

Ямбол

Йорданка Стоянова Велева

Член

312600092

Ямбол

Божанка Николаева Янева

Член

312600092

Ямбол

Анна Енева Иванова

Член

312600092

Ямбол

Маринела Колева Христова

Член

312600092

Ямбол

Росана Тодорова Кабакова

Член

312600092

Ямбол

Пенка Богданова Колева

Член

312600093

Ямбол

Мартин Михайлов Иванов

Председател

312600093

Ямбол

Жечка Ангелова Колева

Зам.-председател

312600093

Ямбол

Галин Колев Господинов

Секретар

312600093

Ямбол

Никол Иванова Пенкова

Член

312600093

Ямбол

Добринка Христова Недева

Член

312600093

Ямбол

Станислава Радомирова Митева

Член

312600093

Ямбол

Маргарита Железчева Сандиева

Член

312600093

Ямбол

Живка Маринова Георгиева

Член

312600093

Ямбол

Керанка Кирилова Тодорова

Член

312600094

Ямбол

Деана Георгиева Желязкова Величкова

Председател

312600094

Ямбол

Стоянка Георгиева Димитрова

Зам.-председател

312600094

Ямбол

Ивелина Валентинова  Митева

Секретар

312600094

Ямбол

Петя Панайотова Христова

Член

312600094

Ямбол

Петър Иванов Петров

Член

312600094

Ямбол

Николай Кирилов Стоянов

Член

312600094

Ямбол

Донка Димитрова Пенева

Член

312600094

Ямбол

Костадин Иванов Костадинов

Член

312600094

Ямбол

Златомира Йорданова Бонева

Член

312600095

Ямбол

Кръстин Кунчев Кръстев

Председател

312600095

Ямбол

Ангел Атанасов Карамфилов

Зам.-председател

312600095

Ямбол

Красимира Стефанова Петрова

Секретар

312600095

Ямбол

Силвия Канева Канева

Член

312600095

Ямбол

Мирослава Боева Джиновска

Член

312600095

Ямбол

Иванка Николова Иванова

Член

312600095

Ямбол

Маргарита Райнова Стойкова

Член

312600095

Ямбол

Таня Маринова Петкова

Член

312600095

Ямбол

Анелия Деянова Чукалова

Член

312600096

Ямбол

Ивайло Горанов Стефанов

Председател

312600096

Ямбол

Веселина Кръстева Шикова

Зам.-председател

312600096

Ямбол

Тодорка Петкова Муцова

Секретар

312600096

Ямбол

Галина Стоянова Гогуланова

Член

312600096

Ямбол

Росица Георгиева Василева

Член

312600096

Ямбол

Вълко Иванов Минчев

Член

312600096

Ямбол

Янка Димитрова Янкова

Член

312600096

Ямбол

Нина Трифонова Маринова

Член

312600096

Ямбол

Йорданка Господинова Иванова

Член

312600097

Ямбол

Маргарита Петрова Иванова

Председател

312600097

Ямбол

Галя Йорданова Минкова

Зам.-председател

312600097

Ямбол

Стоян Маринов Маринов

Секретар

312600097

Ямбол

Цветилина Недялкова Иванова

Член

312600097

Ямбол

Иванка Гочева Павлова

Член

312600097

Ямбол

Алекси Стоянов Лесев

Член

312600097

Ямбол

Надя Стоянова Русева

Член

312600097

Ямбол

Диляна Тодорова Тодорова

Член

312600097

Ямбол

Мариана Драгомирова Драголова

Член

312600098

Ямбол

Ваня Наскова Донева

Председател

312600098

Ямбол

Иванка Желязкова Иванова

Зам.-председател

312600098

Ямбол

Радостин Петров Добрев

Секретар

312600098

Ямбол

Мирослава Куртева Василева

Член

312600098

Ямбол

Янка Георгиева Кисьова

Член

312600098

Ямбол

Георги Илчев Господинов

Член

312600098

Ямбол

Минчо Стоянов Жечев

Член

312600098

Ямбол

Митошка Колева Александрова

Член

312600098

Ямбол

Иванка Манева Грудева

Член

312600099

Ямбол

Ивайло Георгиев Кьосев

Председател

312600099

Ямбол

Динис Иванов Динков

Зам.-председател

312600099

Ямбол

Светлина Василева Камарашева

Секретар

312600099

Ямбол

Марияна Димитрова Иванова

Член

312600099

Ямбол

Велина Атанасова Борисова

Член

312600099

Ямбол

Илия Нанев Илиев

Член

312600099

Ямбол

Тодорка Димитрова Иванова

Член

312600099

Ямбол

Недко Иванов Качулев

Член

312600099

Ямбол

Павел Василев Стойков

Член

312600100

Ямбол

Митко Пенев Желязков

Председател

312600100

Ямбол

Пенка Иванова Грудева

Зам.-председател

312600100

Ямбол

Елиян Христов Кисьов

Секретар

312600100

Ямбол

Костадин Великов Козарев

Член

312600100

Ямбол

Мария Андонова Гърдева

Член

312600100

Ямбол

Господин Георгиев Белчев

Член

312600100

Ямбол

Иванка Балчева Панайотова

Член

312600101

Ямбол

Донка Господинова Илиева

Председател

312600101

Ямбол

Милена Господинова Тенева

Зам.-председател

312600101

Ямбол

Недка Костова Енчева

Секретар

312600101

Ямбол

Теодор Стоянов Илев

Член

312600101

Ямбол

Йорданка Петкова Иванова

Член

312600101

Ямбол

Георги Димитров Славов

Член

312600101

Ямбол

Даниела Станкова Михалева

Член

312600101

Ямбол

Иванка Тончева Лемберова

Член

312600101

Ямбол

Даниела Тодорова Панайотова

Член

 

 

2.Утвърждава списък на резервните членове, както следва:

Име, презиме и фамилия

Илко Георгиев Стефанов

Стефан Георгиев Стефанов

Станка Величкова Димитрова

Марийка Господинова Павлова

Ирина Христова Грозданова

Димитринка Георгиева Ванева

Мария Стойчева Младенова

Даниела Емилова Сотирова

Мария Костадинова Костова

Дора Иванова Нейчева

Ваня Тодорова Карагеоргиева

Диян Александров Александров

Стойка Борисова Неделчева

Диян Димитров Митев

Снежана Стойчева Василева

Станка Величкова Димитрова

Станка Вълкова Методиева

Таня Георгиева Щерева

Теменуга Христова Чилиева

Тодорка Тодорова Цветкова

Тони Илкова Илчева

Тонка Вълчева Симеонова

Тройка Панайотова Колева

Христо Георгиев Иванов

Ганка Стойнова Жекова

Жаклин Тодорова Генова

Деян Иванов Иванов

Мирослав Енчев Динев

Мария Христова Вълчева

Роса Петрова Вълчанова

Димитър Андреев Митев

Игнателин Методиев Игнатов

Габриела Дончева Влаева

Боряна Георгиева Младенова

Недялка Андонова Тянева

 

3.Издава удостоверения на назначените по т.1 членове на секционните избирателни комисии на територията на община Ямбол.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Ани Стефанова Канева

Зам. председател: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 07.03.2023 в 17:39 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 124-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 123-НС / 03.04.2023

  относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 122-НС / 03.04.2023

  относно: Анулиране на приемо - предавателна разписка, поради грешно изписан номер на секция в секционен протокол в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 2 април 2023г.

всички решения