Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 116-НС
Ямбол, 01.04.2023

ОТНОСНО: ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.1 от ИК от  Стоян Ангелов Ангелов - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, заведено под  № 6 от 01.04.2023г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, с което е направено искане за регистрация на 99 (деветдесет и девет) застъпници на кандидатската листа на коалицията.

Районна избирателна комисия в 31 Изборен район - Ямболски установи, че е подадено Заявление по образец - Приложение № 43-НС на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен и на магнитен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверено копие на пълномощното и 99 (деветдесет и девет) броя  декларации  по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 ИК  – Приложение № 45-НС от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и на списъка със заявените застъпници, РИК - Ямбол приема, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрация на 99 (деветдесет и девет)  застъпници.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15, чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс и Решение №1713-НС от 28.02.23г. на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски,

 

РЕШИ:

1.Регистрира 99 (деветдесет и девет) застъпници на  кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“ в  Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 година, както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

 

 

2

ДОНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

3

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

 

4

МАРИЯН ИВАНОВ ЗАРЕВ

 

 

5

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА ЙОВЧЕВА

 

 

6

МАРИЙКА ИВАНОВА МИХОВА

 

 

7

БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА

 

 

8

ИВАНКА НАНЕВА КАРАИВАНОВА

 

 

9

ПЕНА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА

 

 

10

ТОДОРКА ХРИСТОВА МАНОЛОВА

 

 

11

МАРИЙКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

 

 

12

МАРА ЯНЕВА СЪБЕВА

 

 

13

ТАТЯНА АТАНАСОВА УЗУНОВА

 

 

14

КИРО ПЕТКОВ КРЪСТЕВ

 

 

15

ГЕОРГИ КОЛЕВ ДЖЕДЖЕВ

 

 

16

АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ СИМЕОНОВ

 

 

17

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ГЪРДЕВ

 

 

18

ДИМИЛИЯН ДИМЧЕВ Пенков

     

 

19

МИГЛЕНА ДИМАНОВА КОЛЕВА

 

20

АНТОНИЯ ДЖЕНКОВА ПЕТРОВА

 

 

21

ГЕРМАН МИШЕВ АСЕНОВ

 

 

22

ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА МИЛЕВА

 

 

23

ВИОЛЕТА ГЕРМАНОВА МИШЕВА

 

 

24

БИЛЯНА АЛЬОШЕВА АСЕНОВА

 

 

25

АНДОН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

 

 

26

ДИМИТЪР НИКОЛОВ АРГИРОВ

 

 

27

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ

 

 

28

ЛЮДМИЛА КОСЕВА КОСЕВА

 

 

29

КОЛЬО ГЕОРГИЕВ КАЦАРОВ

 

 

30

МУСТАФА АЛИ АХМЕД

 

 

31

АЛИ АХМЕД ЮСЕИН

 

 

32

Християн Станимиров Стоянов

 

 

33

ДОРА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

 

 

34

ЛЮБКА АСЕНОВА ВАСИЛЕВА

 

 

35

ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА

 

 

36

ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ БУЧАКЧИЕВ

 

 

37

СТОЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

38

КАЛИНКА СТОЯНОВА СЛАВОВА

 

39

ПРЕСЛАВ ЯНКОВ ДРАГАНОВ

 

40

СЪБКА АСЕНОВА ПЕТРОВА

 

41

АЛЕКСЕЙ СТЕФАНОВ СЛАВОВ

 

 

42

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

 

 

43

БОНКА ДОБРЕВА МИЛЕВА

 

 

44

НЕНЧО АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ

 

 

45

ИЛИЯ НЕНЧЕВ ЙОРДАНОВ

 

 

46

СОФКА СТОЯНОВА БОЖКОВА

 

 

47

ЕЛЕНА НЕНЧЕВА ЙОРДАНОВА

 

 

48

АСЕН ИЛИЕВ ИЛИЕВ

 

 

49

МАРИЯ ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА

 

 

50

СЛАВЧО АТАНАСОВ ХРИСТОВ

 

 

51

ВЕСЕЛИНА АПОСТОЛОВА ВАСИЛЕВА

 

 

52

ЩЕРЬО ХРИСТОВ СИМЕОНОВ

 

 

53

МАРИЯ АНДРЕЕВА ХРИСТОВА

 

 

54

АНГЕЛ ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ

 

 

55

АСЕН ХРИСТОВ АТАНАСОВ

 

 

56

ФАНА НАЙДЕНОВА МЕТОДИЕВА

 

 

57

ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА ИВАНОВА

 

 

58

МАНОЛ АНДРЕЕВ ИВАНОВ

 

 

59

СЛАВ КРАСИМИРОВ ВАСИЛЕВ

 

 

60

РАДКА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА

 

 

61

ДОРА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

62

КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

 

 

63

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

 

 

64

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

 

 

65

АНКА КИРИЛОВА ИВАНОВА

 

 

66

НИКОЛИНА ИВАНОВА ТОДОРОВА

 

 

67

БОГОМИЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

 

 

68

БОГОМИЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

 

 

69

СТОЯН ВЕЛИКОВ МАРИНОВ

 

 

70

САШО ДРАГАНОВ СТОЯНОВ

 

 

71

ЕЛКА ОГНЯНОВА ТОПЧИЕВА

 

 

72

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

 

 

73

ЕМИЛИЯ САМУИЛОВА АХМЕД

 

 

74

ИВАН МИТКОВ ВАСИЛЕВ

 

 

75

АЛИ МУСТАФА АХМЕД

 

 

76

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ

 

 

77

КАДЕР ВИЛДАНОВА АХМЕД

 

 

78

ЗЕЙНЕП САЛИЕВА ЧЕРКЕЗОВА

 

 

79

МАРТИН МИТКОВ ТОПЧИЕВ

 

 

80

МАРИАНА КОСТАДИНОВА КРАЕВА

 

 

81

ДЖЕНИ СТОЯНОВА ПЕНКОВА

 

 

82

ГЕОРГИ ДИМЧЕВ ПЕНКОВ

 

 

83

ГЕРГИНА НИКОЛАЕВА АСЕНОВА

 

 

84

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ИВАНОВ

 

 

85

СУЛТАНА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА

 

 

86

ЛИЛЯНА САШЕВА ДРАГАНОВА

 

 

87

АТАНАС МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

 

 

88

ЗЛАТКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

 

 

89

СТОЯН ДРАГАНОВ МАРИНОВ

 

 

90

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

 

 

91

ЙОРДАНКА САШЕВА ДРАГАНОВА

 

 

92

СТОЯН ПАВЛОВ ДИМИТРОВ

 

 

93

СОФИЯ ЯНКОВА СТОЯНОВА

 

 

94

КАТЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА

 

 

95

ДАНАИЛ ПЕТРОВ ИВАНОВ

 

 

96

ГЕОРГИ ИВАНОВ АТАНАСОВ

 

 

97

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

 

98

ГАБРИЕЛА ЙОВЧЕВА ЙОВЧЕВА

 

 

99

Христо Асенов Христов

 

 

 

2.Издава удостоверения на регистрираните по т.1 застъпници.

3.Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за избори за народни представители на 2 април 2023 г. 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Ани Стефанова Канева

Секретар: Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

* Публикувано на 01.04.2023 в 18:10 часа

Календар

Решения

  • № 124-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 123-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 122-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо - предавателна разписка, поради грешно изписан номер на секция в секционен протокол в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 2 април 2023г.

всички решения