Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 108-НС
Ямбол, 01.04.2023

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на КП „Демократична България – Обединение“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.1 от ИК от  Стоян Йорданов Стоянов - упълномощен представител на КП „Демократична България – Обединение“, заведено под  № 5 от 31.03.2023 г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, с което е направено искане за регистрация на 77 (седемдесет и седем) застъпници на кандидатската листа на коалицията.

Районна избирателна комисия в 31 Изборен район - Ямболски установи, че е подадено Заявление по образец - Приложение № 43-НС на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен и на магнитен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, отпечатан оригинал от електронно подписано пълномощно и 76 (седемдесет и шест) броя  декларации  по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 ИК  – Приложение № 45-НС от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и на списъка със заявените застъпници, РИК - Ямбол приема, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрация на  75 (седемдесет и пет) застъпници.

С оглед разпоредбата на чл.3, ал.3 от ИК, заявеното като застъпник лице Юсеин Мустафов Юсеинов            с ЕГН …………….,, не може да бъде регистриран в това качество, тъй като вече участва в изборния процес в друго качество - като член на СИК 312600043.

Лицето, Мартина Йорданова Христова с ЕГН ……………., не може да бъде регистрирана, като застъпник, поради липсата на подадена декларация  по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 ИК  – Приложение № 45-НС.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15, чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс и Решение №1713-НС от 28.02.23г. на ЦИК,  РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски,

РЕШИ:

1.Регистрира 75 (седемдесет и пет) застъпници на  кандидатската листа на КП „Демократична България – Обединение“ в  Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 година, както следва:

№ по ред

Собствено. бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1

Патриция Александрова Терзииванова

 

2

Емануел Дианов Караманов

 

3

Ива Ивайлова Турлакова

 

4

Милен Иванов Михайлов

 

5

Петьо Михайлов Николов

 

6

Пешо Николов Петров

 

7

Димитрина Петрова Стоева

 

8

Кирил Петров Иванов

 

9

Пламена Людмилова Русева

 

10

Владимир Милчев Милев

 

11

Недялко Минков Христов

 

12

Донка Колева Николова

 

13

Милчо Иванов Георгиев

 

14

Стоянка Златева Колева

 

15

Енчо Желязков Колев

 

16

Марияна Енчева Колева

 

17

Иван Стоилов Игнатов

 

18

Георги Димитров Георгиев

 

19

Галина Златева Златева-Велева

 

20

Веселинка Василева Колева

 

21

Пламен Георгиев Христов

 

22

Николина Димитрова Русева

 

23

Руска Недялкова Петкова

 

24

Дяко Георгиев Дяков

 

25

Райна Димитрова Дякова

 

26

Пенка Димитрова Петрова

 

27

Йордан Ташев Христов

 

28

Дора Парушева Георгиева

 

29

Антон Георгиев Георгиев

 

30

Михаил Андонов Георгиев

 

31

Радка Вълкова Димитрова

 

32

Христина Василева Георгиева

 

33

Петьо Петев Михалев

 

34

Петьо Господинов Михалев

 

35

Димитринка Миткова Аврамова

 

36

Нина Станчева Добринова

 

37

Ваня Колева Георгиева

 

38

Красимира Панайотова Иванова

 

39

Христо Нейков Косев

 

40

Донка Драганова Енева

 

41

Стойка Иванова Вълкова

 

42

Янулка Димитрова Иванова

 

43

Таньо Минев Танев

 

44

Митко Николаев Митков

 

45

Динка Велчева Стоянова

 

46

Кремена Валентинова Едрева

 

47

Марийка Петрова Кунева

 

48

Въла Стефанова Атанасова

 

49

Марияна Стоянова Великова

 

50

Перихан Рамаданова Айвазова

 

51

Стойчо Георгиев Андонов

 

52

Маргарита Атанасова Йовчева

 

53

Комна Йорданова Жечкова

 

54

Анета Димитрова Маринова

 

55

Славчо Велчев Славов

 

56

Митка Иванова Кръстева

 

57

Атанас Стефанов Бомбов

 

58

Събин Михайлов Събев

 

59

Людмил Пенев Русев

 

60

Найден Василев Василев

 

61

Матена Стойчева Василева

 

62

Васил Георгиев Василев

 

63

Атанас Георгиев Георгиев

 

64

Петър Желязков Гинев

 

65

Димитър Георгиев Чапкънов

 

66

Илия Костадинов Патрашков

 

67

Евдокия Петрова Петрова

 

68

Пенчо Костадинов Костадинов

 

69

Светла Колева Петрова

 

70

Петя Георгиева Гандова

 

71

Живко Димитров Гандов

 

72

Йордан Димитров Бончев

 

73

Недялка Колева Димитрова

 

74

Димитър Георгиев Димитров

 

75

Ганка Георгиева Панева

 

 

2.Издава удостоверения на регистрираните по т.1 застъпници.

3.Отказва да регистрира като застъпник лицата:

- Юсеин Мустафов Юсеинов с ЕГН …………….,, на основание чл.3, ал.3 от ИК, тъй като вече участва в изборния процес в друго качество - като член на СИК 312600043;

- Мартина Йорданова Христова с ЕГН ……………., тъй като липсва подадена от последната декларация  по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 ИК  – Приложение № 45-НС.

4.Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за избори за народни представители на 2 април 2023 г. 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Ани Стефанова Канева

Секретар: Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

* Публикувано на 01.04.2023 в 11:18 часа

Календар

Решения

  • № 124-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 123-НС / 03.04.2023

    относно: Приемане на резултатите на секционен протокол на СИК при сработени контроли в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 122-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо - предавателна разписка, поради грешно изписан номер на секция в секционен протокол в Тридесет и първи изборен район Ямболски, при произвеждане изборите за народни представители на 2 април 2023г.

всички решения