23.03.2017

Съобщение

Районна избирателна комисия уведомява избирателите, че в изборния ден в Република България гласуването започва в 07.00 часа и приключва в 20.00 часа.

Когато в 20.00 часа пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на комисията установяват техния брой и самоличност, като тези избиратели предават документите си за самоличност на комисията. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 20.00 часа, но не по-късно от 21.00 часа.

Районна избирателна комисия напомня, че в Република България на 26 март 2017 г., в 03.00 часа сутринта, се минава към лятно часово време, като часовниците се преместват с 1 (един) час напред.

16.03.2017

Съобщение

В изпълнение на задълженията си по чл.234 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия - Ямбол осведомява избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването за мерките, позволяващи им да гласуват в изборния ден, при произвеждане изборите за народни представители на 26 март 2017г., а именно:

1.Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да правят заявки за оказване на помощ и транспортиране до избрана от тях секция за гласуване на следните телефони:

За община Ямбол:

В изборния ден на 26.03.2017г. от 08.00 до 17.00 часа

046 681116; 046 681117 и 0893373575

За община Стралджа:

В изборния ден на 26.03.2017г. от 07.00 до 18.00 часа

04761 53 83

За община Болярово:

В изборния ден на 26.03.2017г. от 08.00 до 18.00 часа

04741 60 93 и 04741 69 32

За община Тунджа:

В изборния ден на 26.03.2017г. от 08.00 до 17.00 часа

046 661566; 046 684304 и 0889 113332

За община Елхово:

В изборния ден на 26.03.2017г. от 08.00 до 17.00 часа

0478 88006 и 0478 81258

2решение №72-НС от 16.03.17г. , РИК-Ямбол е определила секции по чл.10, ал.1 от ИК на първи етаж (партер) за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Тридесет и първи изборен район Ямболски, както следва:

 За община Ямбол:

СИК №

Адрес на СИК

1

312600013

ДКЦ-1 /бивша Поликлиника/, ул. „Христо Смирненски" № 2

2

312600016

Сграда на ОП “ПЗП“ ул. „Ал. Стамболийски" № 29

3

312600054

ОУ"Й.Йовков, ул. „Тимок" № 3

4

312600062

Професионална гимназия по екология и химически технологии /ПГЕХТ/, ул. „Милин камък" №2

5

312600069

Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм, ул. „Търговска" № 85

6

312600017

Фоайе на зрителна зала на община Ямбол,   ул. „Г.С.Раковски" №7

 

 

За община Елхово:

СИК №

Адрес на СИК

1

310700002

Клуб на инвалида, пл. Христо Ботев" № 4

 

За община Болярово:

СИК №

Адрес на СИК

1

310300001

Профсъюзен дом, пл. „Девети септември" № 3, ет. 1

 

 

За община Стралджа:

СИК №

Адрес на СИК

1

312200001

Ритуална зала, ул.„Хемус" № 12

 

За община Тунджа: 

Всички изборни помещения се намират на първи етаж и са подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

 

3.Съгласно чл.235, ал.3 от ИК и Решение №4302-НС от 13.02.2017г. на ЦИК, избирател с увредено зрение или със затруднения в предвижването, ще може да гласува и в избрана от него подходяща секция, след като попълни декларация - Приложение 17 от изборните книжа, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

15.03.2017

Съобщение

На вниманието на партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г.

Условията и редът за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. са разписани в Решение №4173-НС/01.02.2017г. на ЦИК.

Упълномощен представител на партия, коалиция или инициативен комитет може да бъде български гражданин с избирателни права.

Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват трите имена, ЕГН, номер и дата на пълномощното. Представителите могат да бъдат упълномощени и с общо пълномощно.

Пълномощните се подписват от представляващия/те партията, коалицията или инициативния комитет или от изрично упълномощени от тях лица и се подпечатват с печата на партията, коалицията – ако има такъв.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните

Всяка партия и коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители на хартиен носител и на технически носител в excel формат (Приложение № 1 към решението). Вписването на представителите на техническия носител е съобразно последователността на вписване в списъка на хартиен носител.

В списъка се вписват пореден номер, трите имена, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

Когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на пълномощното в негова полза.

Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва по реда на т. 6 от Решение №4173-НС/01.02.2017г. на ЦИК и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат в Районна избирателна комисия.

Крайният срок за подаване на Списъка на представителите в срок до 17,00 часа на 25 март 2017 г.

Не се приемат списъци на технически носител в сканиран вид.

 

15.03.2017

Съобщение

1.РИК-Ямбол уведомява заинтересованите лица, че на територията на Тридесет и първи изборен район-Ямболски са образувани секции за гласуване с подвижна избирателна кутия и са назначени състави на ПСИК, както следва:

Община Ямбол – 1 брой :

ПСИК № 312600102 за обслужване на община Ямбол

Община Тунджа – 4 броя :

ПСИК №312500050 за обслужване на с.Коневец и с.Маломир

ПСИК №312500051 за обслужване на с.Кукорево

ПСИК №312500052 за обслужване на с. Победа

ПСИК №312500053 за обслужване на с. Тенево

Община Болярово – 1 брой :

ПСИК №310300021 за обслужване на община Болярово

Община Стралджа – 1 брой :

ПСИК №312200030 за обслужване на община Стралджа

В община Елхово не е образувана и назначена ПСИК.

2.След като има създадени и назначени секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на изборния район, избирател с трайни увреждания, който желае да гласува в ПСИК, но е пропуснал 14-дневния срок и не е подал заявление за това до 11 март 2017г., може да подаде заявление (Приложение № 14 от изборните книжа) до кмета на общината, кметството, кметския наместник по постоянен или настоящ адрес, не по-късно от 20.03.2017 г. (5 дни преди изборния ден), и се включва в избирателните списъци за гласуване с подвижната избирателна кутия.

09.03.2017

График за провеждане на обучение на членове на СИК

Община

Място на провеждане

Дата и час

Членове на РИК

 

Ямбол

голямата зала на община Ямбол

18.03.2017 г.

10.00 ч.

от 1 СИК до 50 СИК

 

Христо Колев

Ани Канева

Димитър Събев

Ямбол

голямата зала на

община Ямбол

18.03.2017г.

13.00 ч.

от 51 СИК до 101 СИК

Христо Колев

Ани Канева

Димитър Събев

 

Елхово

читалище

гр. Елхово

20.03.2017 г.

10.00

Димитър Събев, Лора Каламерова, Георги Бодуров

 

Болярово

Профсъюзен дом

гр. Болярово

20.03.2017 г.

12.30ч.

Димитър Събев

Лора Каламерова

Георги Бодуров

 

Тунджа

зала на НТС

гр. Ямбол

 

21.03.2017 г.

9.00 ч.

Ани Канева

Драгомир Димитров

Димитър Събев

Стралджа

читалище

гр. Стралджа

 

21.03.2017 г.

13.30 ч.

Ани Канева

Златка Делчева

Кети Котева

 

09.03.2017

Съобщение

В изпълнение на указания дадени с писмо изх. №НС-15-180/08.03.2017г. от Централна избирателна комисия, публикуваме одобрен с протоколно решение на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район предпечатен образец на бюлетината за 31 изборен район - Ямболски. Образец на бюлетината може да видите ТУК.

08.03.2017

Съобщение

На вниманието на партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г.

Условията и редът за участие на застъпници и заместващи застъпници на кандидатите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. са разписани в Решение № 4172-НС/01.02.2017 г. на ЦИК.

Към заявлението (Приложение № 40-НС от изборните книжа/ Приложение № 42-НС от изборните книжа) на партията или коалицията задължително се представя списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат, декларация от лицата (Приложение № 43-НС от изборните книжа) и пълномощно на лицата, ако заявлението се подава от упълномощено лице.

Крайният срок за подаване на заявленията е 17.00 часа на 22 март 2017 г. съгласно т.5 и т.10 от Решение № 4172-НС/01.02.2017 г. на ЦИК.

15.02.2017

Важно за инициативни комитети

Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид от подкрепящи регистрацията на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители за Народно събрание  на 26 март 2017 г.

Съгласно Решение №4141-НС от 27.01.2017г., за въвеждането на данните от списъците по Приложение № 69-НС от изборните книжа за народни представители се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на инициативен комитет за участие  в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.“.

След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните „Enable Editing“ и „Enable Content“, след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутона „Въвеждане на ред“.

Появява се таблица „въвеждане на ЕГН“, в която се попълват съответните данни за лицето от списъка като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, населено място, локализационна единица (улица), локализационна единица (номер), и след което се натиска бутона „add“ (добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН“ се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

Когато се завърши списъка се натиска бутон „close“ (затвори) и се записва файла чрез „save as“ (запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка(USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CVS (coma delimited), като името на файла съдържа името на инициативния комитет за регистрация (например: „Списък на подкрепящите регистрацията на инициативен комитет за издигане кандидатурата на ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ за народен представител  в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.“).

Тези 2 файла се записват на технически носител (CD, USB или друг) и се представят в РИК заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

Програмата можете да изтеглите ТУК.

15.02.2017

Съобщение

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски уведомява, че всеки избирател има възможността да провери адреса на избирателната си секция по следните начини:

или

 • Чрез телефон:

- Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

- Стационарен: Избира се 0800 1 4726, който е безплатен за цялата страна.

10.02.2017

Съобщение

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски уведомява всички заинтересовани лица, че с оглед разпоредбата на чл.36, ал.1 от Изборния кодекс, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и същият желае да гласува по настоящ адрес, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден – тоест  до 11.03.2017г. включително.

Искането се прави чрез писмено заявление до кмета на общината, кметството или до кметския наместник по настоящ адрес и следва да съдържа ЕГН на избирателя, данни по документа му за самоличност и подпис на същия.

Искането може да бъде отправено и чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящ адрес на лицето.

За вписването в списъка по настоящ адрес, на избирателят НЕ се издава документ, удостоверяващ това обстоятелство.

В изборния ден, избирателят който е заявил вписването, следва да фигурира в избирателния списък на съответната избирателна секция по настоящия му адрес и да гласува единствено с представен документ за самоличност.

Съгласно разпоредбата на чл.36, ал.4 от Изборния кодекс, след вписването на избирател в избирателния списък по настоящ адрес, на същият не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

10.02.2017

Съобщение

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски напомня, че срокът за регистрация в РИК на Инициативни комитети за участие в изборите за Народно събрание на 26 март 2017г. изтича в 17.00 часа на 13 февруари 2017г.

 

06.02.2017

Съобщение

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за подаване на документи за регистрация на Инициативни комитети за участие в изборите за народни представители за Народно събрание е от 09.00 ч. до 17.00 ч. всеки календарен ден в Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски, намираща се в сградата на Областна администрация Ямбол, на адрес: град Ямбол, ул.Жорж Папазов №18.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на Инициативни комитети е 17.00 ч. на 13 февруари 2017 г.

Необходимите документи за регистрация са описани в Решение № 4154-НС от 30.01.2017г. на ЦИК и са както следва:

 1. Заявление за регистрация (Приложение № 60-НС от изборните книжа), подписано от всички членове на инициативния комитет;

      2.Решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

      3.Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

 1. Декларация по образец (Приложение № 62-НС от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че има право да гласува в изборите за народни представители, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК;
 2. Банков документ за внесен депозит по чл.129, ал.1, т.2 от ИК;
 3. Удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания, издадено от съответната банка;
 4. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.
още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 170-НС / 26.03.2017

  относно: промяна в състави на СИК на територията на община Тунджа в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

 • № 169-НС / 26.03.2017

  относно: Сигнал от Петър Василев Мушков – застъпник на Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за нарушения на изборните правила.

 • № 168-НС / 26.03.2017

  относно: промяна в състави на СИК на територията на община Тунджа в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

всички решения